TESTER VODOMĚRU

Vágner Vlastimil

         Jeden z uvedených přípravků využívám při orientačním testování vodoměru s impulsním snímačem, druhý přípravek umožňuje ovládat spínací prvek (stykač apod.) motoru zkušebního čerpadla, připojují se k počítači PC na sériový port nebo pomocí redukce USB/COM. Volba na použití PC je z důvodu jednoduchých programů který umožňují snadné zadávání hodnot dle testovaného vodoměru a čitelnosti hodnot na monitoru. Přípravky i programy mohou posloužit jako inspirace k vlastním zapojením a ti kdož potřebují si napíší svůj vlastní lepší program dle svých potřeb.

 

Popis přípravků

         Zapojení přípravku na měření impulsů je na obrázku č.01, na obrázku č.02 je připojení přípravku k testovanému vodoměru na obrázku č.03 je schéma zapojení přípravku na ovládání relátka jehož kontakty jsou využity na ovládání spínacího prvku (cívky stykače apod.) který ovládá motor čerpadla. Kladné napětí signálu (impulsu z vodoměru) se připojuje na svorku (+) a záporné napájecí napětí signálu (impulsu z vodoměru) se připojuje na (-).

         Popis k obr.č.01 kladné napětí signálu je přivedeno na rezistor R1 tento omezuje protékající proud do diody v optočlenu IO1 rezistor je připojen na anodu diody D1 která propustí pouze kladnou hodnotu signálu na anodu diody v optočlenu IO1, záporné napětí je přivedeno na diodu D2 z této je přivedeno na katodu diody v optočlenu IO1. Kladné napětí z výstupu DTR je přivedeno na anodu diody D3 a na rezistor R2, který je připojen na kolektor tranzistoru v optočlenu IO1. Emitor tranzistoru v optočlenu IO1 je připojen na rezistor R3 zde je i výstup do počítače PC na vstup CTS, druhý vývod rezistoru R3 je připojen na výstup GND počítače PC. Rezistory R2 a R3 omezují proud výstupu DTR na hodnotu nepřevyšující 0.002A, současně tvoří i napěťový dělič pro vyhodnocení logického stavu na vstupu CTS.

         Popis k obr.č.02 zapojení umožňuje připojit uvedený přípravek na snímání impulsů k jakémukoliv vodoměru s impulsním snímačem. Napájecí napětí je možné v uvedeném rozsahu napětí 9 až 24VDC.

          Popis k obr.č.03 zapojení ovládá výstupním signálem RTS relé jehož kontakty jsou využity na spínání spínacího prvku (cívky stykače apod.) který spouští a vypíná čerpadlo.Ovládání uvedeného relé je v programu možné ručně na odzkoušení funkčnosti čerpadla a automatem kdy je relé ovládáno dle výpočtu počtu impulsů. Oba přípravky jsou vyrobeny každý samostatně na univerzální vrtané destičce, tyto destičky jsou po osazení součástkami a odzkoušení na stole nalakovány ochranným lakem a poté jsou namontovány do vodotěsné krabice kde je provedeno propojení s dalšími osazenými elektropřístroji  jejichž osazení je čistě individuální věc a schéma zapojení silové části není součástí tohoto článku. Napájecí napětí dle obr.č.03 volíme podle napětí cívky použitého relé a toto napětí NESMÍ BÝT VYŠŠÍ NEŽ JE NAPĚTÍ KOLEKTOR-EMITOR POUŽITÉHO TRANZISTORU.

 

 

SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘÍPRAVKŮ

 

             

 

                                  

 

 

                                  

 

Funkce přípravků

       Při aktivaci snímače ve  vodoměru s impulsním snímačem se současně rozsvítí i led dioda v optočlenu IO1 tato uvede do vodivého stavu tranzistor v optočlenu který následně propustí kladné napětí z výstupu DTR počítače na vstup CTS počítače PC toto kladné napětí se vyhodnotí programem jako logická jednička. Přípravek na ovládání relé výstupem RTS je snad zcela zbytečné popisovat pro jeho triviálnost, aktivací výstupu RTS je na tomto výstupu kladné napětí které sepne tranzistor a tento pak cívku relátka. Při testování byl použit UTP kabel o délce mezi vodoměrem a uvedenými přípravky 25m.

 

 

 

 

Popis programů

         Programy jsou napsány ve VB6 jde o velmi jednoduché programy které dokáže napsat každý kdo trochu programuje, tyto jsou uloženy v adresáři PROGRAMY kde jsou adresáře s názvy VODOMĚR zde je program s názvem vodoměr V.02.exe, v adresáři ČERPADLO je program s názvem čerpadlo V.02.exe. Popis ovládání uvedených programů je popsáno dále. 

          Popis tlačítek a ovládání programu vodoměr V.02.exe : tlačítko START MĚŘENÍ spustí čtení vstupu CTS současně sepne výstup DTR pro napájení přípravku. Tlačítko STOP MĚŘENÍ ukončí čtení vstupu CTS vypne výstup DTR napájení přípravku. Tlačítko ULOŽIT DATA kliknutím na tlačítko uložíme zobrazenou hodnotu v oknech NAČTENÝ POČET IMPULSŮ a CELKOVÝ POČET LITRŮ, program si sám vytvoří soubor VODOMĚR.TXT, tlačítko SMAZAT DATA kliknutím na tlačítko smažeme hodnoty v okně NAČTENÝ POČET IMPULSŮ a CELKOVÝ POČET LITRŮ. Tlačítkem SMAZAT VŠE vymažeme hodnoty ve všech oknech. Tlačítko KONEC PROGRAMU ukončí spuštěný program vypne výstup DTR, uzavře a uvolní použitý COM port pro jiné programy, stejný význam má i kliknutí myší na „X“ v horní liště programu. Po spuštění programu je automaticky navolený port com2 pokud je obsazený je zvolen port com1, je možnost ručně zvolit volný com1 nebo com2. Jako první zadáváme počet impulsů na 1litr v okně ZADEJ POČET IMPULSŮ NA LITR podle hodnoty uvedené k vodoměru který je připojen k přípravku, po zadání hodnoty klikneme tlačítkem myši na tlačítko START MĚŘENÍ a program dále ovládáme tlačítky tak jak potřebujeme. V případě že klikneme během načítání na tlačítko ULOŽIT DATA  pak opět klikneme na tlačítko START MĚŘENÍ.

UKÁZKA ZÁPISU DO SUBORU VODOMĚR.TXT

 stop nacitani : 14:55:55 pulzu celkem  23  litru celkem 11,5

 stop nacitani : 15:13:53 pulzu celkem  20  litru celkem 0,04444

 

         Popis tlačítek a ovládání programu čerpadlo V.02.exe : tlačítko START MĚŘENÍ spustí čtení vstupu CTS současně sepne výstup DTR pro napájení přípravku a výstup RTS pro ovládání čerpadla. Tlačítko STOP MĚŘENÍ ukončí čtení vstupu CTS vypne výstup DTR napájení přípravku a současně vypne výstup RTS pro ovládání čerpadla. Tlačítko ULOŽIT DATA kliknutím na tlačítko uložíme zobrazenou hodnotu v oknech NAČTENÝ POČET IMPULSŮ, CELKOVÝ POČET LITRŮ a ZADEJ POČET LITRŮ program si sám vytvoří soubor ČERPADLO.TXT, tlačítko SMAZAT DATA kliknutím na tlačítko smažeme hodnoty v okně NAČTENÝ POČET IMPULSŮ, ZADEJ POČET LITRŮ a CELKOVÝ POČET LITRŮ. Tlačítkem SMAZAT VŠE vymažeme hodnoty ve všech oknech. Při kliknutí na tlačítko v ohraničeném poli RUČNÍ OVLÁDÁNÍ ČERPADLA s popisem ZAPNUTÍ ČERPADLA program sepne POUZE výstup RTS pro odzkoušení samotného čerpadla a v okně STAV ČERPADLA se zobrazí ČERPADLO ZAPNUTO RUČNĚ, při kliknutí na tlačítko VYPNUTÍ ČERPADLA program provede vypnutí výstupu RTS a v okně STAV ČERPADLA se zobrazí ČERPADLO VYPNUTO RUČNĚ. Tlačítko KONEC PROGRAMU ukončí spuštěný program vypne výstupy DTR, RTS uzavře a uvolní použitý COM port pro jiné programy, stejný význam má i kliknutí myší na „X“ v horní liště programu. Po spuštění programu je automaticky navolený port com2 pokud je obsazený je zvolen port com1, je možnost ručně zvolit volný com1 nebo com2. Jako první zadáváme počet impulsů na 1litr v okně ZADEJ POČET IMPULSŮ NA LITR podle hodnoty uvedené k vodoměru který je připojen k přípravku, po zadání hodnoty klikneme tlačítkem myši do pole s názvem ZADEJ POČET LITRŮ a zadáme požadovanou hodnotu. Po tomto zadání klikneme na tlačítko START MĚŘENÍ současně se v okně STAV ČERPADLA zobrazí ČERPADLO SEPNUTO, kliknutím na tlačítko STOP MĚŘENÍ se v okně STAV ČERPADLA zobrazí ČERPADLO VYPNUTO program dále ovládáme tlačítky tak jak potřebujeme. V případě že klikneme během načítání na tlačítko ULOŽIT DATA  pak opět klikneme na tlačítko START MĚŘENÍ. Po dosažení CELKOVÉHO ZADANÉHO POČTU LITRŮ program automaticky vypne výstup RTS i DTR a v okně STAV ČERPADLA se zobrazí ČERPADLO VYPNUTO.   

UKÁZKA ZÁPISU DO SOUBORU ČERPADLO.TXT

stop nacitani : 15:02:45 pulzu celkem  40 zadany pocet litru  20 litru  celkem 20

 

 

               

                         kopie obrazovky spuštěného programu VODOMĚR V.02.EXE

    

              

           kopie obrazovky zadání hodnot v programu ovládání čerpadla „START MĚŘENÍ“

 

            

                  kopie obrazovky programu čerpadlo po dosažení zadaných hodnot

                    

                                               

 

            

             kopie obrazovky spuštěného programu čerpadlo a ručního vypnutí čerpadla

 

               

              kopie obrazovky spuštěného programu čerpadlo a ručního zapnutí čerpadla

    

         Použité prameny :

         Burkhard Kainka využití rozhraní PC  1997

         Burkhart Kainka  elektronika s podporou PC

                                     Visual Basic v praxi

         Vágner Vlastimil

         Bližší informace

         vagnervlastimil@seznam.cz