ČASOVÝ ODEČET ZAPNUTÍ – VYPNUTÍ

STYKAČE, NEBO SENZORU

Vágner Vlastimil

         Původní přípravek pro jeden vstup jsem vyrobil již v roce 2000, v roce 2015 jsem si pro potřebu sledování současně dvou vstupů vyrobil tento přípravek. Volba na využití PC opět padla z důvodu jednoduchého programu, možnosti uložení načtených hodnot a jejich tisku, přípravek se připojuje k počítači na sériový port nebo pomocí redukce USB/COM (tato musí podporovat všechny I/O COM portu). Zapojení může sloužit jako inspirace k vlastním pokusům s podobnými zařízeními.

 

Popis přípravku

         Zapojení přípravku je na obrázku č.01, na obrázku č.02 je přípravek pro odzkoušení programu vstupy.exe. Napětí které je možné připojit na vstupní svorky vstupu č.1 a vstupu č.2 je při použitých součástkách 12V – 24VDC,kladné napětí signálu se na vstupu č.1 a vstupu č.2 připojuje na svorky (+) a záporné napětí signálu se připojuje na (-). Pro galvanické oddělení vstupního napětí od vstupů sériového rozhranní PC je použito optočlenů.

       Popis k obr.č.01 Přípravek využívá pro vyhodnocení vstupního napětí dvě vstupní linky sériového rozhraní PC a to vstupní linku CTS označenou jako stav vstupu č.1 a vstupní linku DCD označenou jako stav vstupu č.2. Popsán je zde jeden vstup a výstup přípravku a to stav vstupu č.1 to samé platí i pro stav vstupu č.2, kladné napětí signálu je přivedeno na rezistor R1 tento omezuje protékající proud do diody v optočlenu IO1 rezistor je připojen na anodu diody D1 která propustí pouze kladné napětí na anodu diody v optočlenu IO1, záporné napětí je přivedeno na diodu D2 z této je přivedeno na katodu diody v optočlenu IO1. Kladné napětí z výstupu DTR je přivedeno na anodu diody D3 katoda D3 je připojena na rezistor R2, který je připojen na kolektor tranzistoru v optočlenu IO1 emitor tranzistoru v optočlenu IO1 je připojen na rezistor R3 a současně je v tomto bodu spojení emitoru tranzistoru v OP a rezistoru R3 připojen vstup CTS počítače PC označený jako stav vstupu č.1. Druhý vývod rezistoru R3 je připojen na výstup GND počítače PC. Rezistory R2 a R3 omezují proud výstupu DTR současně tvoří i napěťový dělič pro vyhodnocení logického stavu na vstupních linkách sériového portu PC. Přípravek je pro svoji jednoduchost vyrobený na univerzální vrtané destičce propojení součástek na DPS je provedeno vodičem.

 

Funkce přípravku

         Popis je pro jeden vstup a to vstup označený jako stav vstupu č.1, pro stav vstupu č.2 je popis funkce shodný. Při aktivaci snímače (sepnutí kontaktu) se současně rozsvítí i led dioda v optočlenu IO1 tato uvede do vodivého stavu tranzistor v optočlenu který následně propustí kladné napětí z výstupu DTR počítače na vstup CTS počítače PC toto kladné napětí se vyhodnotí programem jako logická jednička vstupu č.1. Pokud je na vstupu CTS kladná hodnota napětí zobrazí se na monitoru PC v okně stav vstupu č.1 časový údaj a nápis „vstup =“ a hodnota „1“, pokud je na vstupu CTS nulová hodnota tranzistor v optočlenu je uzavřen zobrazí se na monitoru PC v okně stav vstupu č.1 časový údaj a nápis „vstup =“ a hodnota „0“. 

 

Použití přípravku

    Přípravek může být použit na načítání z jednoho vstupu zvolen může být jakýkoliv vstup nebo podle potřeby mohou být použity oba vstupy současně. V mém případě využívám přípravek na různé časové odečty chodu el.motorů ale hlavně na měření doby chodu motorů čerpadel nástřiku kdy prodlužující se doba chodu znamená že dochází k přicpávání a následnému ucpání trysek a tím pak k velkému zahřívání a proudovému odběru motoru, tímto orientačním měřením času pak stačí trysky vyčistit než dojde k vypnutí motoru motorovým spouštěčem. V tomto případě snímám zapnutí stykače přímo v řídícím rozvaděči s PLC na ovládání čerpadla ve svorkovnici kde je ovládací napětí 24VDC. Dále využívám přípravek na orientační sledování času ovládání pneumatických válců a vstupy přípravku jsou připojeny na koncové senzory tak že je opět možné zjistit že se pneumatické válce po čase zadírají jde o provoz kde je vysoká prašnost a různorodost výroby, možné způsoby použití přípravku jsou čistě individuální věc. V případě že potřebuji připojit přípravek na napětí 240VAC používám transformátorek 240V/12VAC kde napětí 12VAC je usměrněno diodovým usměrňovačem a pak připojeno ke vstupu přípravku.

    Postup pro spuštění časového odečtu : Po připojení přípravku k počítači PC a ke sledovanému vstupu/výstupu klikneme myší na políčko se zatržítkem DTR tím zapneme napájení tranzistorů v optočlenech které pak ovládají vstupní linky CTS a DCD počítače PC. Pokud nyní dojde ke změně na jakémkoliv vstupu „vstup č.1 CTS“, „vstup č.2 DCD“ je v okně u tohoto vstupu zobrazen časový údaj a za nápisem VSTUP pak hodnota „1“ nebo „0“.

 

Popis programu

    Program je napsán ve VB6 má název vstupy.exe je uložen v adresáři PROGRAM,  po spuštění programu se zobrazí na monitoru PC dvě okna u horního je nápis STAV VSTUPU Č.1 a u druhého okna je nápis STAV VTUPU Č.2 kde jsou časové údaje nápis „vstup = „ a za ním  je zobrazena hodnota „0“ současně se automaticky zvolí volný COM PORT nebo můžeme volbu provést ručně tak že myší klikneme tlačítko označené COM1 nebo COM2. Dále se zobrazuje čas v počítači, políčko s volbou zapnutí výstupu DTR a tlačítko s volbou ukončení programu. Pokud program ukončíme kliknutím na políčko „ukončení programu nebo na X v horní liště“ program provede zápis načtených hodnot do souboru s nápisem DATA.TXT, (tento si sám vytvoří a při dalším spuštění pak další hodnoty zapisuje pod již zapsané hodnoty), uzavře COM PORT a soubor DATA.TXT. V uvedeném adresáři je pro názornost i soubor DATA.TXT

   

                        

              

 

   Seznam součástek k Obr.č.01

    D1, D2, D3, D4, D5…..KA261,  (1N4148)

    Rezistory R1, R4….5K6, R2, R5….1K2, R3, R6….33K všechny na 0.6W typ R0207

    IO1, IO2…PC817 + PATICE PRO IO,

    kabel pro propojení přípravku s PC, konektor dle konektoru COM

    DPS …univerzální vrtaný součástky zakoupeny v EZK

 

                       

   

     Seznam součástek k Obr.č.02

     tlačítka (co šuplík dá)

 

 

                         

                   Kopie obrazovky po spuštění programu

 

                           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

                   Kopie obrazovky zapnutí výstupu DTR

 

                 

                  Kopie obrazovky VSTUP Č.1 AKTIVNÍ

 

 

 

 

 

 

 

                 

                  Kopie obrazovky VSTUP Č.2 AKTIVNÍ

 

                  

                   Kopie obrazovky VSTUP Č.1 a VSTUP Č.2 AKTIVNÍ

 

 

       

    Vágner Vlastimil

    Bližší informace

    vagnervlastimil@seznam.cz