VÝPOČET NAPĚTÍ NEJEN Z PICAXE

Vágner Vlastimil

     Při programování mikrokontrolérů PICAXE a nejen těchto ale i jiných A/D převodníků kde je snímána hodnota napětí při které má program provést určitou operaci, je načtené napětí A/D převodníku v hodnotě  referenčního napětí a bitového rozsahu použitého A/D. Tyto hodnoty je nutné vypočítat a neustále používat tužku, papír a kalkulačku není to pravé a tak jsem si napsal jednoduchý program pro PC. Program může posloužit při vlastní inspiraci psaní programů pro podobné výpočty.

POPIS PROGRAMU

     Program je napsán ve VB6 a je uložen v adresáři PROGRAM s názvem „VÝPOČET NAPĚTÍ.EXE“ po jeho spuštění se zadávají hodnoty do textových polí s nadpisy Ref.napětí, Zadaná hodnota, Převodník A/D. V textových oknech s nadpisy Vypočítaná hodnota napětí, Napěťové bitové rozlišení A/D, Bitová hodnota A/D se po zadání všech hodnot a kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko VYPOČET zobrazí vypočítané hodnoty ze zadaných hodnot. U vypočítaných hodnot v oknech s nadpisy „Vypočítaná hodnota napětí“ a „Napěťové bitové rozlišení A/D“ jsou zobrazeny písmena „V“ (což znamená hodnotu napětí). V okně s nadpisem bitová hodnota A/D se zobrazí hodnota odpovídající zadané hodnotě v okně PŘEVODNÍK A/D to znamená při zadané hodnotě A/D převodníku 10 se zobrazí hodnota 1024.

ZADÁVÁNÍ HODNOT A VÝPOČET

     Po spuštění programu klikneme levým tlačítkem myši do pole s nadpisem „Ref.napětí“ a zadáme hodnotu referenčního napětí, které bude použito s A/D převodníkem, po zadání hodnoty klikneme levým tlačítkem myši do pole s nadpisem „Zadaná hodnota“ a zadáme hodnotu (tato hodnota je v programu mikrokontroléru nebo jiného převodníku ta kterou načítá ze vstupu kde je připojeno vstupní napětí) při které program vypočítá hodnotu napětí odpovídající této hodnotě při zadaném referenčním napětí a použitém A/D převodníku. Po zadání této hodnoty klikneme levým tlačítkem myši do pole s nadpisem „Převodník A/D“ a zadáme hodnotu A/D převodníku pro který chceme vypočítat hodnoty například zadáme: 8 což je 8 –  bitový převodník A/D nebo hodnotu 10 což je 10 – bitový převodník nebo 12 což je 12 – bitový převodník nebo jiné A/D převodníky. Po zadání všech hodnot klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „VÝPOČET“. Pro nové zadání jiných hodnot klikneme levým tlačítkem myši u pole s nadpisem „Ref.napětí“ na tlačítko „Zadání Ref.napětí“, u okna s nadpisem „zadaná hodnota“ klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „nové zadání hodnoty“ pro jiný A/D převodník klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „zadej x-bitový převodník“. Pokud chceme ve všech oknech pro zadávání hodnot vymazat hodnoty klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko s popisem „smazat vše“. Kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko s popisem „Ukončení programu“ program ukončíme stejně tak kliknutím na „X“.

     Druhá možnost zadávání jiných hodnot je ta že po zadání prvních hodnot po spuštění programu v okně kde chceme provést jiný zápis ten původní označíme myší „hodnota zmodrá“ a tuto pak přepíšeme jinou hodnotou. A pro výpočet opět stiskneme tlačítko „Výpočet“.

 

      

                       Spuštěný program pro výpočet hodnot napětí

      

                                Zadání hodnot a výpočet

      

                    Změna hodnoty tlačítkem „nové zadání hodnoty“

      

   Označení staré hodnoty „Ref.napětí“ pomocí myši která bude změněna

       

 Změněná hodnota „Ref.napětí“ která byla označena pomocí myši

        

     Výpočet bitového rozlišení napětí při zadaných hodnotách referenčního napětí 5V a A/D převodníku s rozlišením 16 – bitů. Vypočítaná hodnota 7.62939453125E – 05 znamená že před hodnotu zleva doprava 7.629 se připíše celkem 5 nul „0“ a hodnota tak bude správná a bude: 0.0000762939453125.      

    

Výpočet hodnoty napětí při zadaných hodnotách referenčního napětí 5V a A/D převodníku s rozlišením 16 – bitů. Vypočítaná hodnota napětí 1.94549560546875E – 02, znamená, že před hodnotu zleva doprava 1.945 se připíší celkem 2 nuly „0“ a hodnota bude správná a bude: 0.0194549560546875.

      V praxi měřené vstupní napětí připojené na vstup A/D převodníku NESMÍ MÍT NIKDY HODNOTU NAPĚTÍ VYŠŠÍ NEŽ JE NAPÁJECÍ NAPĚTÍ A/D PŘEVODNÍKU, NEBO VYŠŠÍ NEŽ JE REFERENČNÍ NAPĚTÍ NASTAVENÉ PRO A/D PŘEVODNÍK NEBO MIKROKONTROLÉR. V tom případě je nutné použít DĚLIČ NAPĚTÍ.

Bližší informace:

vagnervlastimil@seznam.cz