PIXACE A LED 8 * 8 MATRIX

Vágner Vlastimil

    Po odzkoušení maticového led displeje 8 * 8 MATRIX s řadičem MAX7219 počítačem jsem na odzkoušení propojil zkušební destičku s mikrokontrolérem PICAXE 08M2 s destičkou led displeje 8 * 8 MATRIX S MAX 7219. Hodnoty do led displeje matrix se zadávají v počítači a mikrokontrolér PICAXE je pak pošle do zobrazovacího modulu matrix. Na komunikaci s mikrokontrolérem je možné používat přímo sériový portem PC nebo redukci USB/COM. Přípravek může posloužit pro vlastní inspiraci při pokusech s uvedeným led displejem 8 * 8 matrix s MAX 7219.

 

POPIS PPŘÍPRAVKU

    Schéma zapojení přípravku s PICAXE a propojení s led displejem matrix je na obrázku Obr.č.01, přípravek je napájen napětím 7-12V DC které je pak stabilizátorem 7805 sníženo na napětí 5V toto napětí napájí i samotný led displej v případě napájení zařízení s větším odběrem je vhodné místo 7805 osadit stabilizátor 78S05 který snese proud 2A. Výstup TXD a vstup RXD společně s GND z počítače jsou zakončeny v konektoru D-SUB9. Jde o zapojení pro vlastní nahrání programu tak i zadávání hodnot z počítače PC do PICAXE. Na destičce je osazený konektor označený JP1 na kterém v případě nahrávání programu do PICAXE MUSÍ BÝT PROPOJENY PINY „1 a 2“, při zadávání hodnot z počítače PC do PICAXE MUSÍ BÝT PROPOJENY PINY „2 a 3“. Pin mikrokontroléru označený „PIN1“ je na konektoru led displeje připojený na pin označený „CS“ jde o signál „POTVRZENÍ DAT“,  pin mikrokontroléru označený „PIN2“ je na konektoru led displeje připojený na pin označený „Clk“ jde o signál „TAKT“, pin mikrokontroléru označený „PIN4“ je na konektoru led displeje připojený na pin označený „DIN“ jde o signál „SÉRIOVÝ VSTUP DAT“ pro MAX7219. Přípravek s mikrokontrolérem PICAXE je pro svoji jednoduchost zapojení osazen na univerzální vrtané destičce.

 

                               

 

LED 8*8 MATRIX S MAX7219

    Použitý modul s IO MAX7219  je dost podrobně popsán na internetu tak  i v technické dokumentaci „PDF“  k uvedenému IO MAX7219 dále je popis signálů které jsou použity pro nastavení a ovládání led displeje MATRIX s mikrokotrolérem PICAXE. Pro nastavení maticového displeje do grafického módu aby bylo možné ovládat jednotlivé led diody je použit příkaz 9 s parametrem „0“, po zapnutí je IO MAX7219 nastavený v textovém módu parametr „1“ a je nuté jej takto nakonfigurovat. Pro snížení jasu led diod maticového displeje je použit příkaz 10 a parametr „2“, celkem je možno tento parametr nastavit v rozsahu od „0“ – „15“. Pro počet sloupců které se budou rozsvěcet je použit příkaz 11 a zadávaný parametr je v rozsahu „0“ – „7“ zadávám parametr „7“ aby šli rozsvěcet všechny sloupce a řádky v led diodovém displeji. Pro zapnutí led diod které jsou po zapnutí napájení modulu vypnuty je použit příkaz 12 a parametr „1“, pro vypnutí led diod se zadává parametr „0“. Pro otestování maticového displeje že svítí všechny led diody je použit příkaz 15 a parametr „1“ tím všechny led diody rozsvítíme a parametrem „0“ je vypneme, příkazů je více a jsou popsány na internetu a v PDF k IO MAX7219.

 

POPIS PROGRAMŮ

    Programy jsou dva jeden pro PICAXE a druhý pro zadávání hodnot z PC tento je napsán ve VB6, programy jsou uloženy v adresáři PROGRAMY. V podadresáři  PICAXE je uložený program pro picaxe s názvem LED MATRIX.BAS, v podadresáři POČÍTAČ je uložen program pro zadávání hodnot z PC do PICAXE s názvem PICAXE MATRIX.EXE je zde i knihovna RSCOM.DLL která musí být vždy uložena společně s programem PICAXE MATRIX.EXE ve stejném adresáři. Funkce ovládacích tlačítek použitých v  programu je popsána dále. Všechny příkazy a zadaná data pro MATRIX v programu PICAXE MATRIX.EXE jsou z PC odeslána do mikrokontroléru  PICAXE, ten provádí odeslání dat do  IO MAX7219 který ovládá led diodový displej MATRIX.             

 

POPIS TKAČÍTEK :

   

    TLAČÍTKO „OTEVŘÍT COM“ :   

Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko spouštíme komunikaci s koncovým zařízením, po spuštění programu nebo po změně parametrů během komunikace.

   

    TLAČÍTKO „ZAVŘÍT COM“ :

Kliknutím  levým tlačítkem myši na toto tlačítko ukončíme komunikaci s koncovým zařízením. Po ukončení komunikace je možné provést změny parametrů COM portu které potřebujeme změnit, v okně s nadpisem NAVOLENÝ SÉRIOVÝ PORT „COM“. Změny provádíme stejně jako je u popisu tlačítka „NOVÉ PARAMETRY COM“.

  

    TLAČÍTKO „ZMĚNA  COM“ :

Kliknutím  levým tlačítkem myši na toto tlačítko ukončíme komunikaci s koncovým zařízením. Nyní při stisknutém levém tlačítku myši si označíme v okně s nadpisem NAVOLENÝ SÉRIOVÝ PORT „COM“, parametr který potřebujeme změnit označený parametr se zbarví modře a tento přepíšeme parametrem novým. Změna se provede takto: například chceme změnit komunikační port z COM1 na COM15 tak že označíme si „1“ takto  COM1:9600,N,8,1 změníme na COM15:9600,N,8,1 a poté klikneme levým tlačítkem myší na tlačítko „OTEVŘÍT COM“, stejně se zadávají i další parametry pokud je potřeba jiných hodnot při komunikaci s koncovým zařízením. Druhá možnost je změnit parametry po kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko „ZAVŘÍT COM“ nebo přímo na tlačítko „ZMĚNA COM“    a poté pak levým tlačítkem myši klikneme v okně pod nadpisem NAVOLENÝ SÉRIOVÝ PORT „COM“ pak pomocí kláves SHIFT + klávesy ŠIPEK VLEVO, VPRAVO tak že přesuneme kursor před parametr a poté stiskneme klávesu SHIFT + KLÁVESU SE ŠIPKOU VLEVO NEBO VPRAVO podle toho kde se nachází kurzor před požadovanou změnou parametru a požadovaný parametr změníme označený parametr změní barvu na modrou. Po změně všech hodnot které jsme změnili opět otevřeme komunikaci kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“.

  

    TLAČÍTKO „UKONČENÍ PROGRAMU“ :

Kliknutím na toto tlačítko ukončíme program při jeho ukončení se automaticky program ukončí, stejné ukončení je i ukončení programu kliknutím levým tlačítkem myši na „X“ v horní liště.

        

    TLAČÍTKO „VYPNOUT LED“ :

Kliknutím na toto tlačítko levým tlačítkem myši vypneme napájení do všech 64 led diod.   

 

    TLAČÍTO „DISPLEJ ZAP“ :  

Kliknutím na toto tlačítko levým tlačítkem myši zapneme displej.

 

   TLAČÍTKO „DISPLEJ VYP“ :

Kliknutím na toto tlačítko levým tlačítkem myši vypneme displej.

 

    TLAČÍTKO „VYMAZAT SLOUPCE“ :

Kliknutím na toto tlačítko levým tlačítkem myši vymažeme všechny hodnoty ve všech sloupcích a řádcích v políčkách které jsme označili levým tlačítkem myši.

    

     OKNO S NADPISEM „ZADEJ HODNOTY PAK <ENTER>” :

Zde zadáváme číselné hodnoty všech příkazů a parametrů hodnot pro rozsvěcení led diod v sloupcích a řádcích řízených MAX7219. Pořadí je následovné v případě zadávání příkazu zadáme číslo příkazu a po zadání hodnoty stiskneme klávesu „ENTER“ pak zadáme hodnotu příkazu a stiskneme klávesu „ENTER“. Příklad : chceme provést příkaz aktivování všech sloupců maticového displeje tak abychom mohli ovládat všech 64 LED DIOD jako první zadáme „11“ a stiskneme klávesu „ENTER“ pak zadáme hodnotu „7“ a stiskneme klávesu „ENTER. Zadávání hodnot kde chceme aby svítila nebo svítili led diody jako první zadáme pořadí sloupce 1 – 8 a stiskneme klávesu „ENTER“, pak zadáme hodnotu 0 – 255 podle toho jaký počet led diod má svítit a stiskneme klávesu „ENTER“. Příklad : chceme rozsvítit všechny led diody v prvním sloupci postupně zadáváme „1“ pak ENTER, pak 255 a potom „ENTER“ a na maticovém led displeji se rozsvítí led diody dle zadané hodnoty. Pokud chceme led diody vypnout klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „VYPNOUT LED“, nebo opět zadáme hodnotu „1“ stiskneme klávesu „ENTER“ pak zdáme hodnotu „0“ a stiskneme klávesu „ENTER“ stejným postupem můžeme zadávat další hodnoty v dalších sloupcích.

   

    OKNO S NADPISEM SÉRIOVÝ PORT „COM“ :

Zde se po spuštění komunikace zobrazuje stav sériového portu s parametry a jeho stav po spuštění komunikace se zobrazí parametry a „OTEVŘEN“, při ukončení komunikace se zobrazí parametry portu a „ZAVŘEN“. ZDE JE JIŽ  ZADÁN PARAMETR PRO KOMUNIKACI S MIKROKONTROLÉREM PICAXE SE ZÁKLADNÍ FREKVECÍ 4MHz TJ. KOMUNIKAČNÍ RYCHLOST 2400Bd. POZOR VŽDY MUSÍ BÝT V PROGRAMU „PICAXE MATRIX.EXE“ NAVOLENY SHODNĚ VŠECHNY PARAMETRY JAKO KOMUNIKAČNÍ RYCHLOST A DALŠÍ JAKÉ JSME ZADALI PŘI PSANÍ V PROGRAMU PRO PICAXE.!!!!!

 

    NÁPISY “SLOUPEC 1 – SLOUPEC 8 A TEXTOVÁ OKNA POD NÁPISY“ :

Zde se zobrazují součty hodnot ve sloupcích a řádcích které jsme označili v políčkách sloupců a řádků levým tlačítkem myši, tyto hodnoty pak zadáváme při zapisování do PICAXE.  Příklad : v prvním sloupci „1“ v prvním řádku na pozici „1“ kliknutím levým tlačítkem myši označíme políčko (zaškrtneme) a v textovém okně pod nápisem sloupec „1“ se zobrazí hodnota 1.

 

     OKNO S NADPISEM „ČTENÍ Z PICAXE“ :

Zde se zobrazí ZADEJ HODNOTU vždy po zapnutí napájení přípravku s PICAXEM po inicializaci programu a připravenosti mikrokontroléru PICAXE k přijmu dat z počítače PC.

 

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU

    Po spuštění programu je COM port vypnutý, současně je automaticky nastaven sériový port COM1:2400,N,8,1 pokud tyto parametry vyhovují je program připraven ke komunikaci v případě nutné změny tuto provedeme ihned postupem jak je popsáno výše. Pak klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT PORT“ a postupně zadáváme parametry tak jak je napsáno výše tj. levým tlačítkem myši klikneme na tlačítko „DISPLEJ ZAP“. Pak příkaz 9 ENTER,  pak parametr „0“ ENTER. Pak příkaz 10 ENTER, pak parametr „2“ ENTER, dále příkaz 11 ENTER, pak parametr „7“. Nyní je již možno zdávat hodnoty pro rozsvěcení led v maticovém displeji. V případě že po zapnutí přípravku s led displejem MATRIX svítí všechny led diody plným svitem zadáme jako první příkaz 15 a stiskneme klávesu ENTER, pak zadáme parametr „0“ a stiskneme klávesu ENTER tím vypneme test displeje který se může náhodně spustit zapnutím přípravku s PICAXE a led displeje MATRIX. Pak zadáme postupně příkazy s parametry jak je popsáno výše.

 

                  

                                               spuštěný program picaxe matrix.exe

 

 

                   

                    Zobrazení parametrů otevřeného portu COM v okně sériový port „com“

                    po kliknutí levým tlačítkem myší na tlačítko „OTEVŘÍT COM“.

 

                  

                   Zobrazení ZADEJ HODNOTU v okně s nadpisem ČTENÍ Z PICAXE

                   po zapnutí napájení přípravku s PICAXE a led displeje MATRIX.

            

              Zadaní obrazce v programu a součet hodnot ve sloupcích „sloupec 1 – 8“

              které pak zadáváme jak je popsáno výše v popisu zadávání hodnot.

 

 

 

    Postupné rozsvěcení led diod podle odeslaných hodnot „sloupec 1 – 8“

    do PICAXE  v programu PICAXE MATRIX.EXE,    

 

       

       Výsledný obrázek po zadání všech hodnot ze  „sloupec 1 – 8“ v programu

     PICAXE MATRIX.EXE a odeslaných do PICAXE podle označených políček.

 

            Testování programu pro PICAXE a programu pro PC PICAXE MATRIX.EXE

 

 

Poloha led displeje MATRIX tak aby byl první řádek a první sloupec

a tak aby byla první led dioda vlevo nahoře. Odzkouší se příkazem „1“ a hodnotou „1“

 

  

Rozsvícené led diody po přepnutí do grafického módu, led diody

vypne příkaz „VYPNOUT LED DIODY“.      

           

 

 Rozsvícené led diody plným svitem po zapnutí napájení vypneme příkazem „15“  

 s hodnotou „0“.

                       

Použité prameny :

    Burkhard Kainka elektronika s podporou PC Visuál Basic v praxi

    PDF k IO MAX7219

    Programování PICAXE     internet 

 Bližší informace :  

    vagnervlastimil@seznam.cz

Hodně zábavy při programování led displeje 8*8 MATRIX