PC A VÍCE MODULŮ LED 8 * 8 MATRIX

Vágner Vlastimil

    Po odzkoušení jednoho maticového led displeje zapojení v  [1] s řadičem MAX7219 a po  zakoupení dalších dvou led displejů MATRIX jsem potřeboval odzkoušet napsaný zkušební program, pro zadávání obrazců do více modulů nezávisle na obrazci v jednom led displeji a také pro ovládání 7-segmentového osmi místného led displeje s MAX 7219. Před napsáním programu pro automatické ovládání led diod modulů z PC podle zadaných hodnot uložených v souboru. S využitím již vyrobeného převodníku převodník je možné používat přímo se sériovým portem PC nebo s redukcí USB/COM tato musí podporovat ovládání výstupních signálu DTR, RTS, TXD sériového portu.

 

POPIS PŘEVODNÍKU

    Schéma zapojení převodníku signálů z PC je na obrázku č.01 jde o zapojení třech rezistorů a třech Zenerových diod na stabilizaci napětí, signálů DTR, RTS, TXD na napětí pro vstupy uvedeného modulu na úroveň 4.7V. Převodník je pro svoji jednoduchost zapojení osazen na univerzální vrtané destičce.

 

                                 

 

LED 8*8 MATRIX S MAX7219

    Použitý modul z led diod o počtu 8 * 8 s IO MAX7219  je dost podrobně popsán na internetu tak  i v technické dokumentaci „PDF“  k uvedenému IO MAX7219. Zde jsou popsány příkazy a hodnoty příkazů používané pro nastavení a ovládání modulů tyto jsou pro jednoduchost nastavování ovládány programem s popsanými tlačítky a dále pak popsány v části popisu programu. Pro nastavení maticového displeje tak aby se dali ovládat jednotlivé led diody je použít příkaz 9 s parametrem „0“, po zapnutí je IO MAX7219 nastavený v textovém módu parametr „1“. Pro snížení jasu led diod maticového displeje je příkaz 10 a parametr „2“, celkem je možno tento parametr nastavit v rozsahu od „0“ – „15“ (zadávání jasu je popsáno dále). Pro počet sloupců které se budou ovládány je příkaz 11 a zadávaný parametr je v rozsahu „0“ – „7“ zde je zadán parametr „7“ touto hodnotou jdou rozsvěcet všechny led diody ve všech sloupcích a řádcích. Pro zapnutí maticového led displeje který je po zapnutí napájení modulu vypnutý je použit příkaz 12 a parametr „1“, pro vypnutí se zadává parametr „0“. Pro otestování maticového displeje že svítí všechny led diody je použit příkaz 15 a parametr „1“ tím všechny led diody rozsvítíme a parametrem „0“ je vypneme.

 

POPIS PROGRAMU

    Program je napsán ve VB6 je uložen v adresáři PROGRAM v podadresáři LED MATRIX A má název více led matrix.exe. Funkce ovládacích tlačítek použitých v  programu je popsána dále.               

 

 

 

 

POPIS TLAČÍTEK :

   

    TLAČÍTKO „OTEVŘÍT COM“ :   

Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko spouštíme komunikaci s koncovým zařízením, po spuštění programu nebo po změně parametrů během komunikace.

   

    TLAČÍTKO „ZAVŘÍT COM“ :

Kliknutím  levým tlačítkem myši na toto tlačítko ukončíme komunikaci s koncovým zařízením, po ukončení komunikace jsou automaticky vypnuty výstupní linky DTR, RTS, TXD. Po ukončení komunikace je možné provést změny parametrů COM portu které potřebujeme změnit, v okně s nadpisem NAVOLENÝ SÉRIOVÝ PORT „COM“. Změny provádíme stejně jako je u popisu tlačítka „ZMĚNA COM“.

  

    TLAČÍTKO „ZMĚNA  COM“ :

Kliknutím  levým tlačítkem myši na toto tlačítko ukončíme komunikaci s koncovým zařízením, po ukončení komunikace jsou automaticky vypnuty výstupní linky DTR, RTS, TXD. Nyní při stisknutém levém tlačítku myši si označíme v okně s nadpisem NAVOLENÝ SÉRIOVÝ PORT „COM“, parametr který potřebujeme změnit označený parametr se zbarví modře a tento přepíšeme parametrem novým. Změna se provede takto: například chceme změnit komunikační port z COM1 na COM15 tak že označíme si „1“ takto  COM1:9600,N,8,1 změníme na COM15:9600,N,8,1 a poté klikneme levým tlačítkem myší na tlačítko „OTEVŘÍT COM“, stejně se zadávají i další parametry pokud je potřeba jiných hodnot při komunikaci s koncovým zařízením. Druhá možnost je změnit parametry po kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko „ZAVŘÍT COM“ nebo přímo na tlačítko „ZMĚNA COM“ a pomocí kláves SHIFT + klávesy ŠIPEK VLEVO, VPRAVO tak že přesuneme kursor před parametr a poté stiskneme klávesu SHIFT + KLÁVESU SE ŠIPKOU VLEVO NEBO VPRAVO podle toho kde se nachází kurzor před požadovanou změnou parametru a požadovaný parametr změníme označený parametr změní barvu na modrou. Po změně všech hodnot co jsme změnili opět otevřeme komunikaci kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“.

  

    TLAČÍTKO „UKONČENÍ PROGRAMU“ :

Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko ukončíme program při jeho ukončení se automaticky vypnou výstupní linky DTR, RTS, TXD a program se ukončí, stejné ukončení je i ukončení programu kliknutím levým tlačítkem myši na „X“ v horní liště.

   

    TLAČÍTKO „POTVRZENÍ DAT” :

Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko levým tlačítkem myši potvrzujeme platnost zadaných dat v IO MAX 7219 a dle hodnot je vykonán příkaz nebo rozsvíceny led diody v maticovém led displeji.

   

    TLAČÍTKO „VYPNOUT LED“ :

Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko levým tlačítkem myši vypneme napájení do všech led diod.   

 

    TLAČÍTKO „DISPLEJ ZAP“ :  

Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko levým tlačítkem myši zapneme displej.

 

   TLAČÍTKO „DISPLEJ VYP“ :

Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko levým tlačítkem myši vypneme displej.

 

     TLAČÍTKO „VYMAZAT SLOUPCE“ :

Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko levým tlačítkem myši vymažeme všechny hodnoty ve všech sloupcích a řádcích v políčkách které jsme označili levým tlačítkem myši.

    

    TLAČÍTKO „DISP.ZNAK“ :

Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko přepneme modul MATRIX do textového módu

 

    TLAČÍTKO „DISP.MATICE“ :

Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko přepneme modul MATRIX do maticového led displeje a můžeme rozsvěcet jednotlivé led diody.

 

    TLAČÍTKO „POČET SLOUPCŮ“ :

Kliknutím levým tlačítkem myši na toto tlačítko je zadán parametr „7“ tj. aktivní všechny sloupce v případě potřeby je možné snížit počet sloupců zadáním příkazu „11“ a hodnotou nižší než je v programu přednastavená.

 

    ZATRŽÍTKO S NÁPISEM „TEST DISPLEJE“ :

Kliknutím levým tlačítkem myši na zatržítko spustíme test led displeje „rozsvítí se všechny led“ opětovným kliknutím na toto zatržítko test vypneme „led diody zhasnou“. Po tomto testu je lepší kliknout na tlačítka „POČET SLOUPCŮ, DISP.MATICE a DISPLEJ ZAP“. Některé moduly se automaticky přepínají do TEXTOVÉHO MÓDU.

 

    OKNO S NADPISEM „POČET IO“:

Zde zadáváme počet zapojených modulů v sérii zadáváme od  „1 do XX“ zadaný počet je podle počtu připojených led modulů MATRIX. Pokud při změně počtu modulů během provozu měníme počet modulů zapojených v sérii klikneme levým tlačítkem myši do uvedeného okna a označíme si pomocí myši tuto hodnotu po označení hodnota zmodrá a přepíšeme ji požadovanou hodnotou. PO PROVEDENÉ ZMĚNĚ TUTO NEPOTVRZUJEME KLÁVESOU ENTER.

 

    OKNO S NADPISEM „ZÁPIS DO IO Č.“ :

Zde zadáváme číslo modulu do kterého budeme zadávat hodnoty zadáváme od „1 do XX“ maximální počet je daný hodnotou „POČET IO“. Pokud je více modulů zapojených v sérii mezi kterými přepínáme při zadávání hodnot klikneme levým tlačítkem myši do uvedeného okna a označíme si pomocí myši tuto hodnotu. Po označení hodnota zmodrá a přepíšeme ji požadovanou hodnotou modulu kam budeme zadávat hodnoty PO PROVEDENÉ ZMĚNĚ TUTO NEPOTVRZUJEME KLÁVESOU ENTER.

 

     OKNO S NADPISEM „ODESLÁNÍ  <ENTER>” :

Zde zadáváme číselné hodnoty od 0 – 255 všech příkazů a jejich hodnot a hodnoty pro rozsvěcení led diod v sloupcích a řádcích řízených MAX7219. Pořadí je následovné v případě zadávání příkazu zadáme číslo příkazu a po zadání hodnoty stiskneme klávesu „ENTER“ pak zadáme parametr (hodnotu) příkazu a stiskneme klávesu „ENTER“ pak klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „POTVRZENÍ DAT“. Zadávání hodnot kde chceme aby svítila nebo svítili led diody jako první zadáme pořadí sloupce 1 – 8 a stiskneme klávesu „ENTER“, pak zadáme hodnotu 0 – 255 podle toho jaký počet led diod má svítit a stiskneme klávesu „ENTER“. Po zadání hodnoty a stisku klávesy „ENTER“ klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „POTVRZENÍ DAT“.

  

 

     OKNO S NADPISEM SÉRIOVÝ PORT „COM“ :

Zde se po spuštění komunikace zobrazuje stav sériového portu s parametry a jeho stav po spuštění komunikace se zobrazí parametry a „OTEVŘEN“, při ukončení komunikace se zobrazí parametry portu a „ZAVŘEN“.

 

    ZADÁNÍ DAT PRO OBRAZEC:

Zde levým tlačítkem myši označujeme (zaškrtáváme) a rušíme označení (zaškrtnutí) políčka pokud jsme označili špatné políčko obrazce. Součty označených políček se  pak zobrazují u sloupců.

 

    NÁPISY “SLOUPEC 1 – SLOUPEC 8 A TEXTOVÁ OKNA POD NÁPISY“ :

Zde se zobrazují součty hodnot ve sloupcích a řádcích které jsme označili (zaškrtly) v políčkách sloupců a řádků levým tlačítkem myši. Tyto hodnoty pak zadáváme při zapisování do MAX7219. Příklad : v prvním sloupci na prvním řádku na pozici sloupec  „1“ kliknutím levým tlačítkem myši označíme políčko (zaškrtneme) a v textovém okně pod nápisem sloupec 1 se zobrazí hodnota „1“.

 

    POSTUP PŘI ZMĚNĚ HODNOTY JASU DIOD:

Po inicializaci modulu / ů v textovém okně s nadpisem „ZÁPIS DO IO Č.“ zadáme hodnotu „1“ poté levým tlačítkem myši klikneme na tlačítko „DISPLEJ VYP“. V textovém okně s nadpisem „ODESLÁNÍ ENTER“ zadáme hodnotu „10“ a stiskneme klávesu ENTER, poté zadáme požadovanou hodnotu v rozsahu „0 – 15“ a stiskneme klávesu ENTER. Pak klikneme na tlačítko s popisem „ POTVRZENÍ DAT“ a kliknutím na tlačítko „DISPLEJ ZAP“ zapneme led diody v modulech s již změněným jasem. Stejně postupujeme pokud chceme změnit počet ovládaných sloupců.

 

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU

    Po spuštění programu je COM port vypnutý, současně je automaticky nastaven sériový port COM1:9600,N,8,1 pokud tyto parametry vyhovují je program připraven ke komunikaci v případě nutné změny tuto provedeme ihned postupem jak je popsáno výše. Poté si levým tlačítkem myši v textovém okně s nadpisem „POČET IO“ zadáme počet připojených modulů MATRIX (jak je popsáno výše). Poté si levým tlačítkem myši v textovém okně s nadpisem „ZÁPIS DO IO Č.“ zadáme číslo modulu MATRIX (jak je popsáno výše) do kterého budeme zadávat hodnoty. Pak klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT PORT“ a postupně klikneme levým tlačítkem myši na tlačítka v tomto pořadí „POČET SLOUPCŮ“, pak na tlačítko „DISP.MATICE“ a pak na tlačítko „DISPLEJ ZAP“ tím to jsou inicializovány moduly. Nyní je již možno zdávat hodnoty pro rozsvěcení led v maticovém displeji.

 

POSTUP ZADÁVÁNÍ HODNOT DO VÍCE MODULŮ

    V případě zadávání hodnot pro rozsvícení led ve více modulech VŽDY ZADÁVÁME JAKO PRVNÍ HODNOTY DO PRVNÍHO LED MODULU, V TEXTOVÉM OKNĚ S NADPISEM „ZÁPIS DO IO Č.“ ZADÁME HODNOTU „1“. PO UKONČENÍ ZADÁNÍ HODNOT DO MODULU Č.1 V TEXTOVÉM OKNĚ S NADPISEM „ZÁPIS DO IO Č.“ ZADÁME ČÍSLO MODULU KAM BUDEME ZAPISOVAT DALŠÍ HODNOTY A TAKTO POSTUPUJEME AŽ DO POSLEDNÍHO MODULU KAM CHCEME ZADÁVAT HODNOTY.

    Příklad : máme zapojeny v sérii tři moduly a ve druhém modulu v pořadí zleva doprava (ze shora dolů) chceme aby svítily všechny led diody v prvním sloupci, v textovém okně s nadpisem „ZÁPIS DO IO Č.“ zadáme číslo „2“ a v textovém okně s nápisem „ODESLÁNÍ <ENTER>“ zadáme příkaz „1“ a stiskneme klávesu <ENTER> nyní opět v textovém okně s nápisem ODESLÁNÍ <ENTER>“ zadáme hodnotu „255“  a stiskneme klávesu <ENTER>, a pak levým tlačítkem myši klikneme na tlačítko „POTVRZENÍ DAT“. Tím se nám na modulu číslo dvě rozsvítí všechny led diody ve sloupci „1“, tak že pokud máme tři moduly a chceme aby se podle zadání rozsvítily led diody pouze ve třetím modulu v textovém okně s nadpisem „ZÁPIS DO IO Č.“ zadáme číslo „3“ a zadáváme postupně : příkaz (sloupec) - ENTER , hodnota – ENTER, a kliknutím na tlačítko „POTVRZENÍ DAT“ a na modulu č.3 se rozsvítí požadované led diody. Pokud chceme aby ve všech zapojených modulech v sérii svítili stejné led diody do textového okna s nadpisem „ZÁPIS DO IO Č.“  zadáme hodnotu „1“ klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „DISPLEJ VYP a zadáváme hodnoty v pořadí PŘÍKAZ pro sloupec a ENTER, pak hodnota a  ENTER, pak „POTVRZENÍ DAT. Po zadání všech hodnot klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „DISPLEJ ZAP“ a na všech modulech v sérii se zobrazí stejně rozsvícené led diody.

 

OVLÁDÁNÍ 7-SEGMENTOVÉHO OSMI MÍSTNEHO LED DISPLEJE

    Na ovládání 7-segmentového osmi místného led displeje je použit stejný program který je zde popsán. Po spuštění programu provedeme inicializaci led displeje takto v textovém okně s nadpisem „POČET IO“ zadáme hodnotu „1“, v textovém okně s nadpisem „ZÁPIS DO IO Č.“ zadáme také hodnotu „1“. Pak klikneme levým tlačítkem myši na tlačítka v pořadí „POČET SLOUPCŮ“, „DISP.ZNAK“ a nakonec na tlačítko „DISPLEJ ZAP“. Nyní zadáme hodnotu „1“ v textovém okně s nadpisem „ODESLÁNÍ ENTER“ a stiskneme klávesu ENTER, nyní opět v textovém okně s nadpisem „ODESLÁNÍ ENTER“ zadáme hodnotu „1“ a stiskneme klávesu ENTER a poté klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „POTVRZENÍ DAT“. Na displeji se nám na posledním místě zobrazí hodnota „1“. Displej zobrazuje čísla v pořadí zprava do leva to znamená že pokud zadáme hodnoty v pořadí „8“ „7“ zobrazí se na displeji zcela vlevo číslice „7“.  

 

          

             spuštěný program více led matrix.exe kde se zadali hodnoty POČET IO A

             ZÁPIS DO IO Č.

            

             

                                       Změna parametru který potřebujeme změnit

 

              

                                            změna parametru počet IO

 

                

                                     změna parametru ZÁPIS DO IO Č.

 

 

            

                                  zadání obrazce a hodnoty ve sloupcích 1 – 8

 

 

hotový převodník dle obrázku č.01 ze strany součástek použita univerzální vrtaná deska DPS

 

 

               vyrobený převodník na univerzální vrtané destičce ze stany mědi

 

              připojené dva moduly v sérii k PC a zadaný obrazec 

            

      připojené tři moduly v sérii k PC a rozdílné obrazce na každém u nich

 

                       

 

                      připojené tři moduly v sérii k PC a zadané číslice

 

             připojené tři moduly v sérii k PC a rozdílné obrazce na každém u nich

 

 

 

 

       připojené tři moduly v sérii k PC zadané parametry první sloupec a první řádek

 

                             7-segmentový osmi místný led displej

 

 

             zadané hodnoty do 7-segmentového osmi místného led displeje

 

   Použité prameny :

    Burkhard Kainka elektronika s podporou PC Visuál Basic v praxi

    Technická dokumentace k MAX 7219

   [1] mojeelektronika.mzf.cz/další články

    Bližší informace :  

    vagnervlastimil@seznam.cz