NAVIJEČKA V.02

Vágner Vlastimil

    Přípravek umožňuje částečně automatizovat navíječku cívek na elektrický pohon na ovládání počítačem PC, volba na ovládání přípravku pomocí PC je že přípravek je používám jen občas a napsání programu pro PC je velice jednoduché. Při použití mikroprocesoru je tento poté možno používat jenom pro tento přípravek nebo opět přeprogramovat pro jiné potřeby. Tento popis má sloužit k inspiraci pro vlastní výrobu a v žádném případě si neklade za cíl konkurovat továrním výrobkům, přípravek se připojuje k počítači na sériový port nebo pomocí redukce USB/COM tato musí podporovat vstupní-výstupní signály COM portu.

Popis přípravku.

    Přípravek ovládá výstupními signály optočleny které oddělují elektroniku od vstupů PC. Jeden optočlen spíná výkonový tranzistor, pomocí výstupu TXT z počítače tento tranzistor spíná cívku relé Re1. Kontakty relé Re1 spínají cívku stávajícího relé a to již spíná motor navíječky. Druhý optočlen je spínán impulsy ze snímače na navíječce. Tento optočlen posílá na vstup CTS při sepnutí snímače kladné impulsy které vyhodnocuje počítač.Optočleny jsou na straně PC napájeny signály TXT a DTR. Vstupní část je napájena stejnosměrným napětím 8 – 10V, toto napětí je stabilizováno na 5V Zenerovou diodou s rezistory R1a a R1b pokud použijeme Zenerovu diodu na jiné napájecí napětí musíme provést přepočet hodnot rezistorů R1a, R1b,R2, R3. Napětí ze snímače snímajícího počet závitů je přivedeno na rezistor R2 tento rezistor omezuje proud protékající diodou optočlenu OP1. Dioda tohoto optočlenu otvírá tranzistor který má kolektor napájen přes rezistor R6 a diodu D3 z výstupu DTR, emitor tohoto tranzistoru je připojen přes rezistor R7 na vývod GND počítače. Přímo na emitor tranzistoru je připojen vstup CTS počítače, rezistory R6 a R7 omezují proud tranzistorem. Tranzistor T1 na vstupní straně je kolektorem připojen na cívku relé Re1 druhý vývod cívky je připojen na kladný pól zdroje +5V, k cívce je paralelně připojena dioda D1, emitor tranzistoru T1 je připojen na záporný pól -5V. Báze tranzistoru T1 je přes rezistor R3 zapojena na emitor tranzistoru optočlenu OP2 ten je přes rezistor R4 zapojen na záporný pól -5V. Kolektor tranzistoru z optočlenu je zapojen na kladný pól +5V, rezistor R3 omezuje proud do báze T1. Rezistor R4 zaručuje zavření tranzistoru T1 při uzavření tranzistoru v optočlenu OP2. Dioda optočlenu OP2 je napájena přes rezistor R5 a diodu D2 z výstupu TXT. Rezistor R5 omezuje proud diodou optočlenu OP2, katoda diody OP2 je zapojena na GND PC. Schéma zapojení přípravku je na obrázku č.01

Popis programu.

    Program je odladěn ve VB6 je určen pod operační systém Windows, program je uložen v adresáři NAVIJEČKA V.02 název programu je navíječka.exe. Po spuštění programu si program sám detekuje volný COM port předvolený je COM2 pokud tento port není nebo je obsazen je navolen COM1 pokud je i tento obsazený zobrazí se nápis COM OBSAZEN. Je možná i ruční volba COM portu kliknutím myši na zatržítko s nápisem „COM1“ nebo „COM2“. Současně je v okně s nápisem „ ZBÝVÁ NAVINOUT “ zobrazeno „ NAVINUTO “ nápis automaticky zmizí (je smazán) navinutím prvního závitu. Jako první po spuštění programu a volbě COM zadáváme do okna s nápisem „ ZADEJ POČET ZÁVITŮ “ počet závitů které chceme navinout, po zadání počtu závitů klikneme na tlačítko s nápisem „ START “ program automaticky provede sepnutí výstupů „TXD, DTR „ navinuté závity se zobrazují v okně s nápisem „ POČET NAVINUTÝCH ZÁVITŮ “ kde se hodnota navinutých závitů zvyšuje a v okně s nápisem „ ZBÝVÁ NAVINOUT “ se hodnota snižuje. Po navinutí zadaného počtu závitů se v okně s nápisem „ ZBÝVÁ NAVINOUT “ zobrazí nápis „ NAVINUTO “ automaticky jsou programem vypnuty signály „TXD a DTR“. Pokud během navijení klikneme na tlačítko s nápisem „ STOP “ program provede vypnutí výstupů „TXD a DTR“ a v okně s nápisem „ ZBÝVÁ NAVINOUT “ je zobrazena hodnota počtu závitů KTERÁ ZBÝVÁ NAVINOUT. Současně je v oknech s nápisy „ZADEJ POČET ZÁVITŮ a POČET NAVINUTÝCH ZÁVITŮ „ smazána hodnota, nyní do okna „ ZADEJ POČET ZÁVITŮ  zadáme hodnotu z okna „ ZBÝVÁ NAVINOUT “ a opět klikneme na tlačítko „ START “ program provede sepnutí výstupů „ TXD a DTR “ a provede navinutí zadaného počtu závitů. Tlačítko „ STOP „ je pro potřebu pokud během navijení závitů potřebujeme udělat jakoukoliv úpravu cívky. Po zadání počtu závitů a jejich navinutí před zadáním nového počtu závitů cívky kterou chceme navíjet klikneme na tlačítko s nápisem „ SMAZAT HODNOTY  tímto tlačítkem SMAŽEME VŠECHNY HODNOTY V OKNECH „ ZADEJ POČET ZÁVITŮ, POČET NAVINUTÝCH ZÁVITŮ, ZBÝVÁ NAVINOUT “ a současně vypínáme výstupy „ TXD, DTR “ kliknutím na tlačítko „ KONEC PROGRAMU “ program provede vypnutí výstupů „ TXD a DTR “ a ukončí se to samé se provede kliknutím na „ X “ v horní liště.

 

                                                       Seznam součástek.

Rezistory : R1a…..39 Ohm / 1W, R1b….8.2 Ohm / 1W, R2...1K52 , R3...3K3,R4….100K

R5…..5K, R6…...4K7, R7…...10K    Rezistory R2,R3,R4,R5,R6,R7 jsou na zatížení 1/4W

Diody : D1,D2,D3....KA 261,(262), D4 BZX85...5V1

Tranzistory : T1..........KF 507,(508)

Optočlen : OP1,OP2.....PC816,(PC817)

Relé Re1......cívka (5 - 6V) / nebo jakékoliv jiné dva páry spínacích kontaktů(kontakty zapojeny paralelně)

 jazýčkové relé + magnet nebo jiný spínací kontakt

 

                                      tabulka vývodů na sériových portech

 

 9 Pinů               25 pinů

DTR   4             DTR  20

CTS    8             CTS    5

TXD   3             TXD   2

GND   5             GND  7

 

              

 

  

                 

                                               Kopie obrazovky po spuštění programu

 

                  

                          Kopie obrazovky spuštěné počítání závitů tlačítkem START

     

                 

                                   Kopie obrazovky navinutý zadaný počet závitů

 

                    

                                Kopie obrazovky zastavení počítání tlačítkem STOP 

        

 

Pohled na hotový přípravek podle zapojení na Obr.č.01

 

 

   

    Pohled na osazenou DPS v krabičce podle zapojení na Obr.č.01

 

   Použité prameny : Burkhart Kainka  Elektronika s podporou PC  Visual Basic v praxi                                                   

   bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz