LOGICKÝ ANALYZÉR

Vágner Vlastimil Fiala Jaromír

    Tyto jednoduché přípravky umožňují snímat signály (data) na testovaných zařízeních současně na čtyřech vstupech a v případě potřeby napájení dalšího zařízení. Přípravky se napájejí z testovaného zařízení, nebo mohou být napájeny výstupními signály sériového portu PC. Připojují se na sériový port COM nebo pomocí redukce USB/COM k počítači PC, v žádném případě si nekladou za cíl konkurovat továrním zařízením mohou posloužit pro vlastní inspiraci.

 

POPIS PŘÍPRAVKŮ

    Zapojení přípravků je na obrázcích č.01, č.02, č.03 napájení přípravků na obrázku č.01 a č.02 je možné z externího zdroje o výstupním napětí 8VDC nebo z počítače PC výstupními signály DTR, RTS. Při napájení přípravků z PC může být zvolen pouze jakýkoliv výstup samostatně nebo oba výstupy PC současně volba se provádí volbou v programu (vizte popis k programu dále). Výstupní signály DTR, RTS jsou připojeny na anody diod 1N4007 které signály vzájemně oddělují od sebe a zároveň slouží jako ochranné diody pro stabilizátor 78L05 pokud jsou signály DTR, RTS vypnuty. Stabilizátor 78L05 stabilizuje napětí buď z externího zdroje nebo při napájení signály PC DTR, RTS na hodnotu 5V, toto napětí již napájí IR přijímač a signalizační led diodu (může se vynechat) že je přípravek zapnutý. Tato led dioda je zvolena nízko příkonová a proud protékající led je omezený rezistorem 2K tento volíme dle proudu použité led diody a vždy nižší než je maximální proud uvedené led v propustném směru. Přípravek podle zapojení na obr.č.03 může být napájen přímo z testovaného zařízení nebo z jiného zdroje v tomto případě se propojí pouze GND testovaného zařízení s GND přípravku a vstupy přípravku podle obr.č.03 s testovaným zařízením. Vstupní napětí je na přípravku dle obr.č.03 stabilizováno na hodnotu 4.7V Zenerovou diodou a umožňuje připojení dalšího zařízení jehož odběr proudu nepřesáhne hodnotu 0.03A. Vstupní signály (data) jsou přivedeny na rezistory 1K které jsou připojeny na diody 1N4148 tyto diody slouží jako omezovače vstupního napětí v případě že by bylo vyšší než stabilizované napětí 4.7V a tím chrání vstupy počítače před velkým vstupním napětím. Z těchto diod jsou signály (data) již přivedeny na vstupy počítače PC, vstup1 je připojený na vstupní linku počítače RI, vstup2 je připojený na vstupní linku počítače CTS, vstup3 je připojený na vstupní linku počítače DSR, vstup4 je připojený na vstupní linku počítače DCD. Záporný napájecí pól se připojuje na GND počítače PC. Pro snímání signálů IR ovladačů je použit IR přijímač – demodulátor TSOP – 34836  36Khz (testován se stejným IR vysílačem byl i typ TSOP – 34838 38Khz). Uvedené IR přijímače – demodulátory  mají na výstupu vývod „1“ BEZ SIGNÁLU kladné napětí což je dáno tím že kolektor koncového tranzistoru uvnitř IR přijímače – demodulátoru je přes rezistor 30K připojen na kladné napájecí napětí vývod 3, vývod 2 je připojený na GND.

    V zapojení podle obr.č.01 je výstup (1) IR přijímače spojen  rezistorem 15K na kladné napájecí napětí které je přivedeno na bázi tranzistoru BC337, emitor tranzistoru je připojený na GND a kolektor tranzistoru je připojený rezistorem 3K3 na kladné napájecí napětí, rezistor 3K3 omezuje proud protékající tranzistorem BC337. Tím že tranzistor je vodivosti NPN je na kolektoru tranzistoru záporné napájecí napětí které je současně přivedeno na „VSTUP2“ (CTS) tím je dána na vstupu CTS klidová úroveň signálu „0 nula“ POKUD JE IR PŘIJÍMAČ – DEMODULÁTOR BEZ SIGNÁLU A NA JEHO VÝSTUPU „1“,  JE TAK KLADNÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ KTERÉ OTVÍRÁ TRANZISTOR BC337. Toto zapojení přípravku podle obr.č.01 je vhodné pro světelné „IR“ pokusy klasického sériového signálu, možné je testování i IR vysílačů zde je však signál invertovaný což je dáno vodivostí tranzistoru NPN.

    V zapojení podle obr.č.02 je výstup (1) IR přijímače spojen  rezistorem 15K na kladné napájecí napětí které je přivedeno na bázi tranzistoru BC327, kolektor tranzistoru je připojený na GND a emitor tranzistoru je připojený rezistorem 3K3 na kladné napájecí napětí, rezistor 3K3 omezuje proud protékající tranzistorem BC327. Tím že tranzistor je vodivosti PNP je na  emitoru  tranzistoru kladné napájecí napětí které je současně přivedeno na „VSTUP2“ (CTS) tím je dána na vstupu CTS klidová úroveň signálu „1“ jedna“ POKUD JE IR PŘIJÍMAČ – DEMODULÁTOR BEZ SIGNÁLU A NA JEHO VÝSTUPU „1“,  JE TAK KLADNÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ KTERÉ UZAVÍRÁ TRANZISTOR BC327. Toto zapojení přípravku je vhodné pro světelné „IR“ pokusy a hlavně testování IR vysílačů.

    Přípravek podle obr.č.03 umožňuje testování zařízení například s mikroprocesory kdy je možné snímat tvar signálu dále například testovat u RC soupravy tvar signálů na výstupu přijímače pro servo RC soupravy a další zařízení.

    Uvedené přípravky jsou osazeny na univerzálních vrtaných destičkách součástky jsou propojeny vodiči v případě výroby je volba čistě individuální. Všechny uvedené součástky jsou zakoupeny v EZK.

 

POPIS PROGRAMU

    Program je odladěný ve VB6 je uložený v adresáři PROGRAM jeho název je LOGICKÝ ANALYZÉR. Po spuštění programu tento si sám otestuje volný port COM testuje porty COM1 a COM2, pokud je některý z těchto portů volný sám jej zvolí, pokud je některý COM port obsazený zobrazí se toto na monitoru. Změna navoleného COM portu je možná kliknutím pomocí myši na zatržítko u zvoleného portu. V případě že budeme přípravky dle obr.č.01 nebo obr.č.02 napájet současně výstupními signály DTR + RTS nebo pouze jedním signálem DTR nebo RTS zvolíme volbu zatržením pomocí myši v políčku s nápisem DTR nebo RTS.  Dále si zvolíme měřítko pro časovou osu 1ms/div, 2ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div, nebo necháme navolenou časovou osu 20ms/div, volbu provedeme kliknutím myši u zvoleného rozsahu na zatržítko. Poté kliknutím myši na tlačítko s nápisem START se zachytí celkem 13000 vzorků u všech čtyřech vstupů, následné vyhodnocení na obrazovce umožňuje volba měřítka pro časovou osu 1ms/div, 2ms/div, 5ms/div, 10ms/div, 20ms/div a rolování dat po obrazovce pomocí posuvníku který ovládáme také pomocí myši. Pokud chceme uložit kopii obrazovky se zobrazeným záznamem provedeme toto současným stiskem kláves „CTRL + ALT + PRINT SCREN“ poté program LOGICKÝ ANALYZÉR shodíme na lištu, spustíme program „MALOVÁNÍ SOUČÁST WINDOWS“ a zde vložíme kopii obrazovky stiskem kláves „CTRL + V“ obrázek (kopii obrazovky z programu „LOGICKÝ ANALYZÉR“) si pak uložíme. Ukončíme program „MALOVÁNÍ“ a znovu z lišty spustíme program „LOGIKÝ ANALYZÉR“, dalším kliknutím myši na tlačítko START  se načtou nová data a je možné je znovu analyzovat. Program ukončíme kliknutím myši na tlačítko KONEC PROGRAMU, nebo v horní liště kliknutím pomocí myši na „X“. V případě že jsme měli navoleno napájení  přípravku signály DTR, RTS jsou tyto automaticky při ukončení programu vypnuty.

 

                    

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotový přípravek podle Obr.č.03

 

 

 IR ovladač

testování přípravku podle obr.č.01 a i podle obr.č.02

Testování RC přijímače přípravkem podle obr.č.03

Zapnutý vysílač a přijímač

ovládací páka vysílače výškovky „ nataženo stoupání“

ovládací páka vysílače výškovky „potlačeno klesání“

ovládací páka vysílače plynu „ v nule motor vypnutý“

 

Vágner Vlastimil  Fiala Jaromír