PŘÍPRAVEK  K TESTU VODOMĚRU S PULSNÍM SNÍMAČEM

Vágner Vlastimil

 

    Přípravek umožňuje otestování správné funkce vodoměru osazeného snímačem pulsů (mechanický, optický). Připojuje se na sériový port nebo pomocí redukce USB/COM k počítači PC. Přípravek si v žádném případě neklade za cíl konkurovat profesionálním testovacím přístrojům v servisních zařízeních, má pouze sloužit k orientačnímu odzkoušení zda je samotný snímač a vodoměr plně funkční. Nebo posloužit k vlastní inspiraci při výrobě podobného přípravku, včetně napsání vlastního programu.

 

POPIS FUNKCE  A PŘÍPRAVKU

    Přípravek umožňuje pomocí počítače ovládat (cívku stykače, cívku výkonového relé) čerpadla, které čerpá kapalinu do rozvodu a toto množství počítá vodoměr opatřený pulsním snímačem, silová část napájení a ovládání čerpadla je dána čistě individuálními potřebami. Přípravek ovládá pomocí pracovního kontaktu relátka RE1 který je součástí přípravku, ovládací část čerpadla (cívku stykače, cívku výkonového relé) dále snímá počty pulsů ze snímače vodoměru které poté vyhodnocuje na sériovém vstupu počítač. Před testováním vodoměru je nutné ze svorkovnice řídící jednotky odpojit vodič který ovládá (cívku stykače, výkonového relé) a tento ovládací vodič přepojit do svorkovnice na přípravku, stejně tak i vodiče na  snímání pulsů od snímače vodoměru jsou odpojeny od řídící jednotky a připojeny na vstupní svorky přípravku. V případě potřeby je výstup z vodoměru odpojen od rozvodu a pomocí hadice vyústěn do kontrolní nádoby která umožňuje kontrolu zda vodoměr dává množství kapaliny dle odečtu pulsů snímače. Pokud je vodoměr vymontován a testován mimo zařízení je možné přípravek přímo využít pro ovládání čerpadla, kdy po zadání hodnot v programu počítač pak automaticky sepne relátko které již ovládá motor čerpadla. Snímač v testovaném vodoměru načítá pulsy a po dosažení požadovaného počtu pulsů automaticky vypne čerpadlo. V programu se zadává počet litrů na impuls zde se zadává hodnota uvedená na štítku vodoměru například jeden impuls je : 0.5L, 2.5L, 10L, 100L 250L atd., dále hodnota počtu pulsů. Po zadání těchto dvou hodnot program automaticky vypočítá celkový počet litrů ze zadaných hodnot a čeká na stisk klávesy „S“ start, bližší popis je v části popisu programu.

    Přípravek je vyroben na univerzální vrtané destičce kde je provedeno propojení součástek pomocí vodičů, na krabičce je pak osazen přepínač označený PŘ.1 a svorkovnice označené ve schématech čísly 1 – 10 jejich typ a umístění na krabičce je čistě individuální. Napájecí napětí zdroje 24VDC (+24V) je přivedeno na svorky označené 1, 3 a přepínač PŘ.1, záporné napájecí napětí zdroje (-24V) je přivedeno na svorky označené 2, 8 a přepínač PŘ.1.  V případě že je vodoměr osazený mechanickým snímačem pulsů je tento připojen na svorky označené 3 a 11, přepínač PŘ.1 musí být v tomto případě přepnut do polohy „A“. Pokud je vodoměr osazený optickým snímačem pulsů vodivosti NPN je tento připojen na svorky označené 8(napájení (-24V)), 9(napájení (+24V) přes rezistor R8), 10(výstupní signál ze spínacího tranzistoru snímače vodoměru). Proud spínacího tranzistoru snímače je dán hodnotou rezistoru R2 a úbytkem napětí na diodách D4, D5 a diodou v OP1. V případě použití tohoto optického snímače musí být přepínač PŘ.1 přepnut do polohy „B“,  dále je napájecí napětí 24V stabilizátorem IO1 sníženo na hodnotu 5VDC. Toto napětí již napájí optočlen OP2, cívku relátka RE1 a signalizační led diodu LED1 jejíž proud je nastaven rezistorem R1 na hodnotu dle katalogových hodnot k použité led diodě, k cívce relátka RE1 je připojena ochranná dioda D1. Cívka relátka RE1 je spínána tranzistorem T1 který je ovládán tranzistorem v optočlenu OP2 pokud je tranzistor v optočlenu uzavřený je tranzistor T1 držen v nevodivém stavu rezistorem R4, rezistor R3 omezuje proud tekoucí do báze tranzistoru T1. Led dioda v optočlenu OP2 je ovládána výstupem RTS z počítače, vstup optočlenu a i počítače je chráněn diodou D2, rezistor R5 omezuje proud tekoucí diodou v optočlenu OP2. Anoda diody D6 je připojena na svorku označenou 6 tato je propojena na střední vývod přepínače PŘ.1 tento je také označený 6, katodou je D4 připojena na rezistor R2 tento je připojen na anodu diody v optočlenu OP1 a současně omezuje proud tekoucí diodou v OP1. Katoda diody v optočlenu je připojena na anodu diody D5, katoda diody D5 je připojena na svoru 7 tato je propojena na střední vývod přepínače PŘ.1 tento je také označený 7. Tranzistor v optočlenu OP1 je kolektorem připojený na rezistor R6 který je připojen na katodu diody D3 anoda diody D3 je připojena na výstup DTR počítače, dioda D3 chrání jak tranzistor v optočlenu OP1 tak i vstup DTR. Emitor tranzistoru v OP1 je připojen na rezistor R7 který je připojený na GND počítače. Přímo na vývod emitoru tranzistoru v optočlenu OP1 je připojený vstup počítače PC RXD. Rezistory R6, R7 tvoří současně napěťový dělič pro vstup RXD. Ovládání stykače motoru čerpadla je spínáno kontakty relátka RE1 přívod ovládacího napětí které je dáno napájecím napětím (cívky stykače, cívky výkonového relátka) je přiveden na svorku 5 , na svorku 4 je připojen vývod na cívku (stykače, výkonového relátka). Schéma zapojení je na Obr.č.01 a Obr.č.02

             Obr  

                                         Obr

 

  

    seznam součástek :

Rezistory na 0.6W   

R1….dle proudu použité led diody LED1, R2….5K6, R3…..3K3, R4….100K,

R5…..5K, R6…..4K7, R7…..10K, R8 – hodnota je dána parametry optického snímače vodoměru.

DIODY : D1, D2, D3, D4, D5…KA261, T1…BC337 – 25, OP1, OP2…PC816,(817),

IO1….7805, LED1…2V/0.002A nebo jiná

    RELÉ RE1…. CÍVKA NA 5VDC, PROUD 1A JEDEN NEBO DVA PÁRY PŘEPÍNACÍCH KONTAKTŮ ZAPOJENÝCH PARALELNĚ. ZDROJ 24V/1.6A DO ZÁSUVKY

PŘEPÍNAČ PŘ.1 – DVOJITÝ PÁČKOVÝ, (TAHOVÝ)

Součástky nakoupeny v EZK

 

POPIS PROGRAMU

    Program je odladěn v TP7 je v adresáři PROGRAM jeho název je VODOMĚR.EXE jde spustit na počítači s OS DOS, WINDOWS95/98. Pokud je na počítači instalován OS WINDOWS 2000, XP, NT, WINDOWS7, WINDOWS7 – STARTÉR jde program spustit POUZE Z PŘÍKAZOVÉ ŘÁDKY pokud jsou uvedené OS NAINSTALOVÁNY VE 32 – BITOVÉ VERZI, V PŘÍPADĚ INSTALACE UVEDENÝCH OS V 64 - BITOVÉ VERZI PROGARM NEFUNGUJE. Po spuštění programu se zvolí sériový port kde je připojený přípravek, volbu provedeme stiskem klávesy s číslicí 1 až 4 stiskem klávesy s číslicí 1 volíme sériový port COM1 stiskem klávesy s číslicí 2 volíme sériový port COM2 atd. Po volbě portu se zadává počet litrů na jeden impuls zde se zadává hodnota uvedená na štítku vodoměru se snímačem zadáváme například jeden impuls je : 0.5L, 2.5L, 10L, 100L 250L atd., po zadání stiskneme ENTER. Další položka co se zadává je počet pulsů, po zadání hodnoty stiskneme klávesu ENTER po jejím stisku se na monitoru zobrazí START stiskneme klávesu s písmenem „S“. Po jejím stisku se zobrazí vypočítaná hodnota celkového počtu litrů dle zadaných hodnot počtu litrů na jeden impuls a zadanému počtu impulsů. Současně se sepne relé v přípravku které sepne stykač, výkonové relé motoru čerpadla a na monitoru se začnou zobrazovat napočítané pulsy z testovaného vodoměru, po jejich načítání do zadané hodnoty počet pulsů program automaticky provede vypnutí relátka a tím vypnutí čerpadla na monitoru se zobrazí informace že byl napočítán počet pulsů. Nyní pokud chceme zadat nové hodnoty stiskneme klávesu MEZERNÍK při zadávání hodnot postupujeme stejně nebo pokud chceme program ukončit stiskneme klávesu ESC, v případě že během počítání pulsů a chodu motoru stiskneme klávesu MEZERNÍK nebo ESC program provede okamžitě vypnutí relé RE1 v přípravku a tím i vypnutí motoru čerpadla.

 

  P3170079

Vodoměr umístěný v systému se snímačem impuls = 10L

P3190082

Prototyp přípravku (2/2013) příprava k testování programu s redukcí USB/COM

P3190083

Přípravek připojen k PC pomocí redukce USB/COM

P3190084

Spuštěný upravený program na PC Windows7 příkazový řádek“zadání hodnot“

P3190085

Zobrazení hodnot spuštěný program po napočítání pulsů příkazový řádek Windows7

P3190087

Zobrazení hodnot spuštěný program po napočítání pulsů příkazový řádek Windows7

 

 

Bližší informace . vagnervlastimil@seznam.cz