STOPKY Z PC PRO TRÉNINK NA ČAS

Vágner Vlastimil

    Přípravek umožňuje využít počítač pro měření času v daném úseku při tréninku závodníka na čas a ukládání hodnot do souboru pro další zpracování. Připojuje se na sériový port nebo pomocí redukce USB/COM k počítači PC, v žádném případě si neklade za cíl konkurovat profesionálním výrobkům. Může posloužit pro vlastní inspiraci při individuální  výrobě podobných zařízení.

 

POPIS FUNKCE

    Přípravek využívá vstupního signálu z laserové závory na startu daného úseku a z laserové závory na konci měřeného úseku. Vstupní signál je vlastně kladné napětí ze zdroje který současně napájí jak laserovou závoru na startu a na konci měřeného úseku, to znamená že laserová závora jak na startu tak na konci měřeného úseku pokud není přerušený paprsek sepne relé. Toto sepnutí relé musí být dodrženo vlastní laserová závora z důvodu ceny a podmínky volby sepnutí relé při nepřerušeném paprsku byla zvolena z nabídky GME nevýhodou je že přijímač a vysílač sestavy jsou samostatné desky. Tímto je nutné po namontování vysílače a přijímače na nosné stojany tyto propojit kabelem nebo je umístit společně na jeden stojan a na druhý stojan umístit zrcátko, pro odraz paprsku na přijímač volba a výroba snímačů pro měřený úsek je čistě individuální záležitost. Při trénincích na hřišti v běhu na čas a použití dvou samostatných stojanů pro vysílač a přijímač je možné kabel mezi vysílačem a přijímačem vést po zemi tak aby netvořil překážku závodníkovi. Při trénincích na ledě je výhodnější namontovat vysílač i přijímač na jeden stojan a na druhém stojanu umístit již zmiňované zrcátko pro odraz paprsku na přijímač. Napájení uvedených závor je možné z bezúdržbových akumulátorů 12VDC napětí 12VDC je pro použitý typ dáno výrobcem, nebo pomocí zdroje ze sítě 240VAC kdy je použit adaptér 240V/12V toto je čistě individuální věc za dodržení bezpečnostních podmínek. Počítač je taktéž možné napájet pouze z baterie (notebook) nebo také ze sítě 240VAC za stejných podmínek jako při napájení závor. Vstupní signál (opět kladné napětí) do počítače je získán z výstupu DTR počítače PC, toto napětí výstupu DTR je využito jako vstupního signálu pro spuštění a zastavení stopek pomocí vstupu RXD. Využitím výstupu DTR  a použitím relátek RE1, RE je docíleno že obě napětí jsou od sebe oddělena a nemůže dojít k poškození PC. Po zapnutí napájení laserových závor dojde k sepnutí relátek v závorách jejichž pracovní kontakty sepnou  relátka na přípravku RE1 a RE2, tím je sestava připravena na odpočet. Po spuštění programu a zadání jména je již automaticky program připraven po přerušení paprsků ve startovní závoře spustit odpočet času. Po proběhnutí závodníka cílovou závorou je automaticky odečten čas a tento je zobrazen na monitoru PC současně je zapsán i do souboru, nyní po stisku klávesy MEZERNÍK je možné zadat další jméno závodníka a celý cyklus se opakuje stejně. V případě že po proběhnutí závodníka již další závodník není nebo chceme program ukončit stiskneme klávesu ESC a program se ukončí. Schéma zapojení přípravku je na obrázku č.01, na obrázku č.02 je jednoduchý přípravek pro odzkoušení programu zda funguje s použitým PC. Vzdálenost každé závory od stanoviště s PC je odzkoušena do vzdálenosti 60m, v případě že stanoviště je ve stejné linii jako závory je vzdálenost závor více jak 100m. Výroba nebo použití hotových modulů laserových závor je také čistě individuální věc je pouze nutné pro používání s tímto přípravkem a programem dodržet to aby při nepřerušení paprsku byl aktivní výstup závor, tzv. bylo umožněno sepnutí relátek RE1 a RE2 v přípravku. Oproti programům časomíra pro hasiče, časomíra které jsou na tomto webu tento přípravek a program využívá pro spuštění a zastavení stopek jeden vstup a to RXD. Po přerušení paprsku závory dojde na určitý čas 0.8s údaj výrobce k vypnutí relé v závoře, tím odpadne i relé které je napájeno závorou u které došlo k přerušení paprsku a tím se přivede kladné napětí výstupu z DTR na vstup RXD a dojde k vyhodnocení počítačem. Použitá relátka musí mít napájecí napětí cívek stejné jako je napájení laserových závor.

 

POSTUP PŘI POUŽITÍ PŘÍPRAVKU

    Po instalaci závor kde bude probíhat závod na čas propojení s převodníkem zapneme napájení závor, potom spustíme program STOPKY.EXE zadáme hodnoty dle popisu níže a tím je sestava připravena k použití. Po ukončení tréninku jako první ukončíme program vypneme napájení závor a poté odpojíme propojovací kabely od závor s přípravkem.

 

POPIS PROGRAMU

    Program je odladěn v Turbo Pascalu název programu je STOPKY.EXE a je uložen v adresáři PROGRAM. Jde spustit na počítačích s OS DOS počítač nemusí mít ani pevný disk HDD stačí pokud má disketovou mechaniku, pak stačí na disketu nahrát systémové soubory a uvedený program STOPKY.EXE. Program jde spustit i na počítačích s OS Windows 95/98, Windows 2000, XP, NT, Windows7, Windows7 startér zde se spustí pouze z příkazové řádky. POKUD JSOU UVEDENÉ OS NAINSTALOVÁNY VE 32-BITOVÉ VERZI, POKUD JSOU UVEDENÉ OS NAINSTALOVÁNY V 64-BITOVÉ VERZI PROGRAM NEJDE SPUSTIT. Ti kdož programují si jistě napíší svůj vlastní program přímo pod uvedené OS.

    Po spuštění programu je jako první nutná volba sériového portu ten se volí stiskem klávesy s číslicí 1 – 4. Stiskem klávesy s číslici 1 volíme COM číslo jedna, stiskem klávesy s číslicí 2 volíme COM2 atd. Po volbě portu se zobrazí JMÉNO sem zadáme jméno bez diakritiky a stiskneme ENTER, po tomto zadání je již program připraven na odečet, nyní pokud dojde k přerušení paprsku na startovní závoře je na monitoru zobrazeno ZAČÁTEK MEŘENÍ  0 : 0 : 0 : 0, současně je toto automaticky uloženo i do souboru s názvem naměřeno.txt. Což značí že se odečítá hodina, minuta, vteřiny, setiny vteřiny, po proběhnutí závodníka cílovou závorou a přerušení paprsku se na monitoru zobrazí CELKOVÁ DOBA a za ní hodnota, současně je toto také uloženo do souboru naměřeno.txt. Tento soubor si program sám vytvoří v adresáři kde je uvedený soubor STOPKY.EXE, nové zadání jména je nám nabídnuto automaticky po proběhnutí závodníka cílovou závorou, pokud chceme program ukončit stiskneme klávesu ESC. Ukázka naměřených hodnot pomocí simulace přípravku závor z obr.č.02 je v přiloženém souboru naměřeno.txt v adresáři PROGRAM.

 

           Obr

 

                                          Obr       

    Bližší informace : vagnervlastimil@seznam.cz

                         

P3090073

Připojení přípravku z Obr.č.02 k USB/COM a PC OS Windows7-startér

P3090074

Spuštěný program volba sériového portu s přípravkem „příkazový řádek“

P3090077

Spuštěný program připraven na odečet, OS Windows7-startér „příkazový řádek“

P3090079

Spuštěný program ukončení odečtu proběhnutím daného úseku „příkazový řádek“

Vágner Vlastimil

vagnervlastimil@seznam.cz