MONITOROVÁNÍ VSTUPŮ/VÝSTUPŮ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČEM PC

Vágner Vlastimil

         Tento jednoduchý přípravek byl vyroben z potřeby sledovat za provozu hodnoty na jednotlivých vstupech/výstupech PLC řídícího stroje bez nutnosti použití testovacího programu pro PLC.Jde využít i na sledování spínání nebo rozpínání kontaktů relé kde zachytí i zákmity kontaktů při jejich opotřebení dlouhodobým provozem.Přípravek může sloužit jako inspirace k vlastním zapojením.

 

Popis přípravku

         Zapojení je na obrázku č.1 napětí které je možné připojit na vstupní svorky A1 a A2 je při použitých součástkách 12V – 24VDC,kladné napětí signálu se připojuje na svorku A1 a záporné napětí signálu se připojuje na A2.Kladné napětí signálu je přivedeno na rezistor R1 tento omezuje protékající proud do diody v optočlenu IO1 rezistor je připojen na anodu diody D1 která propustí pouze kladnou hodnotu signálu na anodu diody v optočlenu IO1,záporný signál je přiveden na diodu D2 z této je přivedeno na katodu diody v optočlenu IO1,kladné napětí z výstupu DTR je přivedeno na anodu diody D3 a na rezistor R2,který je připojen na kolektor tranzistoru v optočlenu IO1.Emitor tranzistoru v optočlenu IO1 je připojen na rezistor R3 zde je i výstup do počítače PC na vstup CTS,druhý vývod rezistoru R3 je připojen na výstup GND počítače PC.Rezistory R2 a R3 omezují proud výstupu DTR na hodnotu nepřevyšující 0.002A,současně tvoří i napěťový dělič pro vyhodnocení logické jedničky na vstupu CTS.Kladné napětí (logická jednička) na vstupu CTS je při napětí 12V= portu COM počítače PC při použitých součástkách v rozmezí 8.7 – 9V= a proud tekoucí mezi výstupem DTR – GND je přibližně 0.0009A tento proud nikterak nezatěžuje výstup DTR počítače PC.

 

Použití přípravku

         Při aktivaci senzoru (relé) se současně rozsvítí i led dioda v optočlenu IO 1 tato uvede do vodivého stavu tranzistor v optočlenu který následně propustí kladné napětí z výstupu DTR počítače na vstup CTS počítače PC toto kladné napětí se vyhodnotí programem jako logická jednička tato je na monitoru počítače zobrazována v řadě za sebou dokud je sepnut (aktivován) monitorovaný senzor (kontakty relé).Po rozepnutí je na monitoru v řadě za sebou zobrazována logická nula,to znamená že v případě kdy senzor pracuje (je pravidelně aktivován např.vzduchovým pístem a podobně) se na monitoru pravidelně zobrazují v řadě za sebou jedničky a nuly pokud senzor nepracuje tak jak má (je vadný,špatně nastavený a podobně) nejsou tyto hodnoty pravidelné nebo se vůbec tyto hodnoty nestřídají.Pokud se monitorují kontakty relé které jsou opravdu  opotřebované je při sepnutí možno sledovat jak se na monitoru počítače zobrazí při sepnutí jedničky a mezi nimi je zobrazena jedna nebo dvě nuly a pak pokračují opět jedničky.

Popis programů

         Programy má názvy vstup.exe a plc.exe jsou určeny pod OS DOS pokud je na PC spuštěn OS WINDOWS 95/98 jdou spustit z příkazové řádky nebo při startu počítače klávesou F8 zvolíme pouze DOS.Pod OS WINDOWS 2000 NT/XP jdou spustit POUZE Z PŘÍKAZOVÉ ŘÁDKY POKUD JSOU OS SPRÁVNĚ NAINSTALOVÁNY VE 32-BITOVÉ VERZI A NEJSOU SPUŠTĚNY DALŠÍ JINÉ APLIKACE druhá možnost je nahrát na disketu systém společně s programem a tu vložit před spuštěním do mechaniky pokud ji počítač má nainstalovanou a poté teprve zapnout počítač na počítači však musí být v BIOSU nastaveno načítání z této mechaniky .

Program vstup.exe po spuštění programu zvolíme port kde je připojen přípravek volbu portu volíme stiskem klávesy 1 až 4,stiskem klávesy 1 volíme port COM 1 stiskem klávesy 2 volíme port COM 2 atd..Po volbě portu zadáme po jaké době se budou na monitoru zobrazovat další hodnoty tuto hodnotu zadáváme ve vteřinách po zadání hodnoty 10 se budou na monitoru zobrazovat další hodnoty po 10mS.V případě že chceme zobrazovat hodnoty po jedné vteřině zadáme hodnotu 1000.Dále zadáváme počet údajů které se budou najednou zobrazovat na monitoru,počet údajů které se budou najednou zobrazovat program načítá ze vstupu CTS.Hodnoty jsou ukládány do bufferu a poté teprve zobrazeny na monitoru,pro začátek zadáme hodnotu 5 a stiskneme ENTER nyní se již budou na monitoru zobrazovat samé nuly po zadaném počtu v tomto případě po 5.V případě že na vstup přípravku připojíme například 9VDC změní se hodnota 0 na 1 dokud budeme mít připojené napětí na vstupních svorkách A1 a A2.Můžeme nyní zkusit odpojovat a připojovat napětí na svorky A1 a A2 na monitoru se již bude pravidelně zobrazovat 0 a 1.Maximální hodnotu kterou můžeme zadat pro zobrazení je 3000,program se ukončí stiskem klávesy MEZERNÍK.Volba počtu načítaných hodnot k testovaným kontaktům relé (senzoru) je nutno volit tak aby byl zachycen pokud možno stejný počet log.jedniček a log.nul.

Program plc.exe vytvoří z počítače stopky které umožňují měřit dobu sepnutí relé nebo jiného sledovaného zařízení,umožňují zobrazit uplynulý čas v pořadí 00:00:00.00 hodiny,minuty,vteřiny,setiny vteřiny POKUD JE PROGRAM SPUŠTĚN POD OS DOS JE NUTNÉ PO UKONČENÍ PROGRAMU NASTAVIT SYSTÉMOVÝ ČAS POKUD JE PROGRAM SPUŠTĚN POD OS WINDOWS 2000,XP,NT TOTO NENÍ NUTNÉ.Po spuštění programu zvolíme port kde je připojen přípravek volbu portu volíme stiskem klávesy 1 až 4,stiskem klávesy 1 volíme port COM 1 stiskem klávesy 2 volíme port COM 2 atd..Po zadání portu kde je připojen přípravek si program otestuje zda je ve stejném adresáři kde se nachází vytvořený soubor s názvem NAMERENO pokud tento soubor není vytvořen program si ho sám vytvoří.Jako další po volbě portu zadáme jméno souboru a po jeho zadání stiskneme ENTER program toto jméno souboru zapíše do souboru NAMERENO současně s nápisem start a pak ve smyčce testuje vstup CTS pokud dojde k aktivaci na vstupech A1,A2  přípravku je na monitoru a současně do souboru zapsáno start 0:0:0.0 program pak v další smyčce testuje vstup CTS na hodnotu 0.Pokud dojde k vypnutí napětí a vstupy A1,A2 přípravku jsou bez napětí na monitoru a současně do souboru je zapsáno celkový čas ve vteřinách.Program ukončíme stiskem klávesy mezerník po jejím stisknutí je do souboru zapsáno konec.Naměřené hodnoty v souboru se dají zobrazit v jakémkoliv manažéru vytvořený soubor NAMERENO je na ukázku přiložen v tomto adresáři,po dalším spuštění programu plc.exe a zadání nového jména souboru je toto jméno připsáno pod již provedené měření pod nápis KONEC.  

                              Obr

        

         Vágner Vlastimil

        vagnervlastimil@seznam.cz

P6090100

Pohled na sestavený přípravek

 

 

 

 

P6090101

Pohled na desku DPS ze strany součástek

vagnervlastimil@seznam.cz