Řízení navíječky pomocí PC

Vágner Vlastimil

Tento výrobek umožňuje částečně automatizovat navíječku cívek na elektrický pohon na ovládání počítačem PC,volba na ovládání PC padla z důvodu ceny a možnosti využít PC i pro jiné úkoly.Cena kompletního PC (286,386,486) vyjde v bazaru do 300KČ.Použitý počítač nemusí mít ani pevný disk(HDD),program jde spustit i z diskety kde je společně s programem na navíjení nahrán i systém.Tento popis má sloužit k inspiraci pro vlastní výrobek.

Popis přípravku.

Výrobek je namontován na navíječce v rozvodné skříňce a je umístěn do krabičky od mýdla a s počítačem je propojen kabelem o délce 5m.Výrobek se připojuje na sériový port počítače PC tento port je od ovládací elektroniky oddělen pomocí optočlenu.Jeden optočlen spíná výkonový tranzistor,pomocí výstupu TXT z počítače tento tranzistor spíná cívku relé Re1(Lun).Kontakty relé Re1(Lun) spínají cívku stávajícího relé a to již spíná motor navíječky.Kontakty stávajícího relé jsou zapojeny paralelně k pracovnímu vypínači ,to umožňuje ovládání navíječky i ručně..Druhý optočlen je spínán impulsy z hřídelky na navíječce pomocí jazýčkového relé,kontakty tohoto relé spíná magnet.Tento optočlen posílá na vstup CTS při sepnutí jazýčkového relé kladné impulsy které vyhodnocuje počítač.Optočleny jsou na straně PC napájeny signály TXT a DTR. Vstupní část je napájena stejnosměrným napětím 9V,toto napětí je získáno z transformátoru (240/12V)který napájí stávající osvětlení žárovku z automobilu a relé navíječky.Toto napětí je usměrněno diodovým můstkem a stabilizováno na 9V.Na výrobku je dále stabilizováno pomocí Zenerovy diody,a rezistory R1a a R1b na 5V=,pokud použijeme Zenerovu diodu na jiné napájecí napětí musíme provést přepočet hodnot rezistorů R1a,R1b,R2,R3.Napětí z jazýčkového relé je přivedeno na rezistor R2 tento rezistor omezuje proud protékající diodou optočlenu OP1.Dioda tohoto optočlenu otvírá tranzistor který má kolektor napájen přes rezistor R6 a diodu D3 z výstupu DTR,emitor tohoto tranzistoru je připojen přes rezistor R7 na vývod GND počítače.Přímo na emitor tranzistoru je připojen vstup CTS počítače,rezistory R6 a R7 omezují proud tranzistorem.Tranzistor T1 na vstupní straně je kolektorem připojen na cívku relé Re1(Lun) druhý vývod cívky je připojen na kladný pól zdroje +5V,k cívce je paralelně připojena dioda D1,emitor tranzistoru T1 je připojen na záporný pól -5V.Báze tranzistoru T1 je přes rezistor R3 zapojena na emitor tranzistoru optočlenu OP2 ten je přes rezistor R4 zapojen na záporný pól -5V.Kolektor tranzistoru z optočlenu je zapojen na kladný pól +5V.Rezistor R3 omezuje proud do báze T1.Rezistor R4 zaručuje zavření tranzistoru T1 při uzavření tranzistoru v optočlenu OP2.Dioda optočlenu OP2 je napájena přes rezistor R5 a diodu D2 z výstupu TXT.Rezistor R5 omezuje proud diodou optočlenu OP2,katoda diody OP2 je zapojena na GND PC.Schéma zapojení přípravku je na obrázku č.1

Popis programu.

program je odladěn v TP č.7 je určen pod operační systém MS-DOS v případě spuštění pod OS Windows 2000 XP,NT jde program spustit pouze z příkazové řádky pokud jsou uvedené OS řádně nainstalovány ve 32-bitové verzi.Program je uložen v adresáři Navíjení název programu je zavity.exe,společně v tomto adresáři je program návod.txt který jde přečíst v jakémkoliv manažéru pomocí klávesy F3.Po spuštění programu se zobrazí jako první volba portu kde je připojen přípravek,port volíme stiskem klávesy 1 až 4.Stiskem klávesy s číslicí 1 volíme port com1,stiskem klávesy s číslicí 2 volíme com2 atd.,klávesy jsou pro zvýraznění uzavřeny do <  >.Po volbě portu se zobrazí zadej počet závitů zde zadáváme hodnoty na celá čísla tj.(1,10,100,10000,atd.)Po zadání počtu závitů stiskneme Enter,zobrazí se !<S>tart! stiskneme klávesu s písmenem "S".Po tomto stisku program provede sepnutí relé Re1(Lun)a tím se uvede navíječka do chodu,zároveň je na monitoru zobrazován počet navinutých závitů.Po navinutí zadaného počtu závitů se na monitoru zobrazí !byl navinut zadaný počet zavitu!,současně provede program vypnutí relé Re1(Lun).Pokud chceme zadat novou hodnotu pro navíjení stiskneme klávesu Mezerník pokud chceme program ukončit stiskneme klávesu ESC.Pokud po zadání hodnot(závitů) a stisku klávesy "S" během navíjení stiskneme mezerník provede program stop,to jest vypne relé Re1(Lun) a pod řádkou kde je zadej počet závitů se zobrazí !zbývá navinout .. závitů!,tato hodnota je počet závitů který zbývá navinout a zároveň je to hodnota kterou zadáváme.Příklad je zadáno počet závitů je 12,pak stiskneme Enter poté stiskneme "S" program spustí navíjení a po 8 závitu stiskneme Mezerník program provede vypnutí relé Re1 a na řádku pod zadej počet závitů se zobrazí zbývá navinout 4 zavitů.Tuto hodnotu zadáváme do řádku zadej počet závitů,a pokračujeme stejně.Tato možnost je proto aby bylo možno kdykoliv provést během navíjení různé úpravy na navíjené cívce.Řádek zbývá navinout závitů se zobrazí i po stisku mezerníku kdy byl navinut zadaný počet závitů,zde je zobrazeno zbývá navinout 0 závitů.Pokud po zadání počtu závitů a stisku klávesy Enter chceme program ukončit stiskneme místo klávesy "S" dvakrát za sebou klávesu ESC,a program se ukončí.

Postup při oživování.

Oživení je velice jednoduché a bez problémů.Na oživení budeme potřebovat dva zdroje např.dvě baterky 9V,místo jazýčkového relé můžeme použít jakékoliv tlačítko,toto tlačítko zapojíme místo jazýčkového relé.Připojíme i relé Re1(Lun) jeden zdroj připojíme na vstupní část ovládací elektroniky.Kladný pól druhého zkušebního zdroje který nahrazuje výstup DTR z PC připojíme na anodu diody D3,záporný pól zdroje připojíme na GND.Měřící přístroj (DMM) zapojíme mezi GND a vývod CTS,nyní pokud sepneme tlačítko musíme naměřit na vývodu CTS napětí v rozmezí +7 až +8V,toto napětí je dáno úbytkem napětí na diodě D3 a hodnotě rezistoru R6,R7.Pokud je vše v pořádku odpojíme měřící přístroj,kladný pól ze zdroje odpojíme od anody diody D3 (výstup DTR) a připojíme jej na anodu diody D2 (výstup TXT), musí sepnout relé Re1.Nyní odpojíme oba zdroje od přípravku a přípravek propojíme s počítačem kabelem na volný sériový port,připojíme napájecí napětí na vstupní část přípravku.Na počítači spustíme program závity.exe,a zadáme všechny hodnoty podle popisu k programu.Měřícím přístrojem změříme napětí na anodě diody D3 (DTR) proti GND,napětí by mělo být od +10V do +12V,stejné napětí by se mělo naměřit i na anodě diody D2 (TXT) velikost tohoto napětí je dána použitým řadičem v PC.Pokud na anodách diod D2 a D3 nenaměříme po spuštění programu kladné napětí jsou výstupy TXT a DTR ukončeny na jiných pinech sériového rozhraní PC.Pokud je napětí v pořádku a při spínání tlačítka nedochází k zobrazování počtu navinutých závitů je jinak zapojen i vstup CTS na konektoru PC.Správnost zapojení signálů umožňoval program a přípravek podle [ 1 ].Pokud je všechno v pořádku a stiskneme tlačítko nahrazující jazýčkové relé zobrazí se na monitoru vždy jiná hodnota v počtu navinutých závitů.Po zprovoznění přípravek umístíme do krabičky namontujeme na navíječku a provedeme elektrické propojení.

                                                       Seznam součástek.

Rezistory : R1a…..39 Ohm / 1W, R1b….8.2 Ohm / 1W, R2...1K52 , R3...3K3,R4….100K

R5…..5K, R6…...4K7, R7…...10K    Rezistory R2,R3,R4,R5,R6,R7 jsou na zatížení 1/4W

Diody : D1,D2,D3....KA 261,(262), D4 BZX85...5V1

Tranzistory : T1..........KF 507,(508)

Optočlen : OP1,OP2.....PC816,(PC817)

Relé Re1......Lun(6V)/nebo jakékoliv jiné dva páry spínacích kontaktů(kontakty zapojeny paralelně)

 jazýčkové relé + magnet nebo jiný spínací kontakt

 

                                      tabulka vývodů na sériových portech

 

 9 Pinů               25 pinů

DTR   4             DTR  20

CTS    8             CTS    5

TXD   3             TXD   2

GND   5             GND  7

 

               obr

 

 

 

   Použité prameny:                                                          bližší informace :

   [ 1 ] KTE RadioPlus 9/2000 str.č.14                            vagnervlastimil@seznam.cz

   Martin Kvoch Programování v TurboPascalu č.7      

 

P6070095

Pohled na hotový přípravek

 

 

P6070097

Pohled na osazenou DPS v krabičce

 

         vagnervlastimil@seznam.cz

Článek byl publikován v Radio plus KTE