MĚŘENÍ TEPLOTY S ČÍDLEM SMT 160

Vágner Vlastimil

         Přípravek byl vyroben na přání a při zadání bylo požadováno několik podmínek jak pro vlastní přípravek tak na program.Přípravek musí být napájen z portu počítače nesmí být použit žádný jednočipový mikroprocesor na převod dat,program musí splňovat ukládání dat od několika vteřin až po zápis jednou za měsíc na disk nebo disketu do předvoleného adresáře,zápis dat musí pokračovat v ucelené řadě za sebou.Při výpadku el.sítě(napájení) a jeho opětovném zapnutí musí monitorovací počítač automaticky spustit opět program na měření s okamžitým zápisem dne,času a teploty.Zadané podmínky byli z důvodu monitorování teploty v odlehlém objektu sběr dat byl jednou za týden až čtrnáct dní,v zimě jednou během měsíce,k monitorování byl použit počítač pouze s HDD bez monitoru,článek má sloužit pro vlastní inspiraci

 

Popis přípravku

         Přípravek je napájen ze sériového portu počítače PC signálem RTS ten je přiveden na diodu D1 z této je přiveden na rezistor R1 který nastavuje proud pro elektroniku včetně čidla a pro stabilizační diodu D2 která usměrní vstupní napětí z linky RTS na napětí 5V=.Rezistory R2 a R3 omezují proud procházející při sepnutí tranzistoru T1 kolektorem a emitorem. signál z čidla je přiveden na bázi tranzistoru T1,tranzistor T1 signál zesílí a takto upravený je snímán na vstupní lince CTS počítače PC,čidlo je k přípravku připojeno kabelem zakončeným konektorem k připojení do převodníku.Vlastní převodník je s počítačem propojen kabelem zakončeným dle výstupního konektoru použitého sériového portu PC,.Schéma zapojení přípravku je na obrázku č.1.

         

                             Obr

 

Popis programů

         V adresáři MĚŘENÍ jsou pomocné programy a dva soubory na měření teploty jeden umožňuje měření teploty a také zápis do souboru ale nemůže být použit pro bez obslužné automatické měření teploty a druhý program je pro dlouhodobé bez obslužné měření teploty se  zápisem do souboru na počítači kde je OS DOS počítač nemusí být vybaven HDD stačí mu systémová disketa s programy popsanými níže,na HDD počítače nebo na disketě v souboru AUTOEXEC BAT musí být nastavena cesta k programu na měření teploty tak aby po výpadku napájení počítače (vypnutí sítě a podobně) a opětovném zapnutí sítě monitorovací počítač opět spustil  automatické měření teploty.

         Obslužné programy a programy na měření teploty jsou určeny pod OS DOS pokud jsou na počítači nainstalovány Windows 95/98 jdou spustit z příkazové řádky nebo při startu počítače po stisku klávesy F8 zvolíme volbu pouze DOS,pod OS Windows 2000 NT/XP jdou spustit pouze z příkazové řádky pokud jsou OS nainstalovány v 32-bitové verzi.V případě spuštění pod Windows nebude přesně prováděno ukládání do souboru v zadaném čase,v případě že pouze měříme teplotu je toto měření bez problému.

        

         Program ODEČET.EXE vytvoří soubor s názvem CAS.HOD sem zadáváme hodnotu po jaké bude program AUTOSMT.EXE provádět ukládání naměřené hodnoty do souboru.Po spuštění programu se zobrazí písmeno X = za které zadáme hodnotu zápisu pokud chceme ukládat po pěti minutách zadáme hodnotu 300, 5 minut x 60 = 300.Jedna minuta má 60 sekund pokud ZADÁME ZA  X = 0 program AUTOSMT.EXE bude pouze měřit teplotu bez zápisu do souboru.Nejnižší hodnota mezi zápisy do souboru je dvacet vteřin a nejdelší doba mezi zápisy do souboru je jednou za měsíc po zadání hodnoty odečtu stiskneme ENTER.VYTVOŘENÝ SOUBOR CAS.HOD MUSÍ BÝT VE STEJNÉM ADRESÁŘI JAKO SOUBOR AUTOSMT.EXE.

        

         Program PORT.EXE vytvoří soubor s názvem COM.POC zde je číslo portu kde máme připojený převodník s čidlem.Po spuštění programu PORT.EXE zadáme číslo portu v HEXA DECIMÁLNÍM TVARU pro port COM 1 zadáme za ba = $3F8,pro port COM 2 zadáme za ba = $2F8,pro port COM 3 zadáme za ba = $3E8,pro port COM 4 zadáme za ba = $2E8 po zadaní čísla portu stiskneme ENTER.Program vytvoří soubor s názvem COM.POC se zadaným číslem portu.VYTVOŘENÝ SOUBOR COM.POC MUSÍ BÝT VE STEJNÉM ADRESÁŘI JAKO SOUBOR AUTOSMT.EXE.

 

         Program KALIBRUJ.EXE slouží ke kalibraci převodníku s čidlem s použitým počítačem pro kalibraci si připravíme sklenici s odstátou vodou a pokud možno přesný teploměr tento ponoříme společně s čidlem do sklenice POZOR ČIDLO MUSÍ BÝT JIŽ V OBALU NAPŘÍKLAD OD PROPISOVACÍ TUŽKY KDY VYSTUPUJE JIŽ POUZE OBAL ČIDLA Z OBALU OD TUŽKY ZBYTEK ČIDLA MUSÍ BÝT ULOŽEN VODOTĚSNĚ ! .I když je čidlo SMT 160 kalibrováno při výrobě pro větší přesnost byl vytvořen tento program pro jeho kalibraci,po spuštění programu zvolíme port kde je připojen převodník STISKEM KLÁVESY S ČÍSLEM 1 VOLÍME PORT COM 1,STISKEM KLÁVESY S ČÍSLEM 2 VOLÍME PORT COM 2 ATD., po volbě portu se zobrazí bb = sem zadáme pro první pokus hodnotu 65000 tato je i nejvyšší co můžeme zadat a stiskneme ENTER na monitoru se bude zobrazovat teplota naměřená čidlem tuto porovnáme s hodnotou na kalibračním teploměru.Pokud hodnota teploty nesouhlasí stiskneme mezerník a zadáme jinou hodnotu nižší a postupujeme stejně.Po zjištění čísla kdy se teploty shodují si tuto poznamenáme a program KALIBRUJ ukončíme.

 

         Program KALIBR.EXE vytvoří soubor s názvem IMPULS.MIN sem se zadává hodnota zjištěná programem KALIBRUJ.EXE při kalibraci.Po spuštění programu KALIBR.EXE zadáme hodnotu za bb = ,a stiskneme ENTER. VYTVOŘENÝ SOUBOR IMPULS.MIN MUSÍ BÝT VE STEJNÉM ADRESÁŘI JAKO SOUBOR AUTOSMT.EXE A SMT.EXE.

 

         Program AUTOSMT.EXE Vlastní program na bez obslužné dlouhodobé měření a ukládání hodnot do souboru,program AUTOSMT.EXE si sám vytvoří soubor s názvem NAMERENO.TXT kam v zadaných intervalech ukládá naměřené hodnoty.Program ukončíme stiskem klávesy MEZERNÍK.

 

         Program SMT.EXE vlastní program na měření teploty umožňuje také ukládat do souboru nebo pouze měřit teplotu.Po spuštění programu zvolíme port kde máme připojený převodník s čidlem,STISKEM KLÁVESY S ČÍSLEM 1 VOLÍME PORT COM 1,STISKEM KLÁVESY S ČÍSLEM 2 VOLÍME PORT COM 2 ATD.,po volbě portu volíme zda zapisovat do souboru nebo pouze měřit teplotu po volbě zápisu do souboru zadáme jeho jméno a stiskneme ENTER poté zadáme dobu mezi zápisy do souboru tato se zadává stejně jako u programu AUTOSMT a opět stiskneme ENTER.Po volbě již měříme teplotu POZOR PŘI SPUŠTĚNÍ PROGRAMU SMT.EXE MUSÍME MÍT VE STEJNÉM ADRESÁŘI I SOUBOR IMPULS.MIN!!!.Program ukončíme stiskem klávesy MEZERNÍK.

 

         !!! Vytvořené soubory CAS.HOD,COM.POC,IMPULS.MIN musíme mít vždy ve stejném adresáři jako máme programy na měření teploty !!!. 

 

         Vágner Vlastimil    vagnervlastimil@seznam.cz

 P6090102

 

Hotový přípravek s čidlem

 

P6090103

Částečný pohled na DPS se součástkami

 

P6090105

Pohled na DPS ze strany spojů

 

P6090101

Spuštěný program autosmt.exe bez zápisu do souboru v OS DOS

 

P6090103

Spuštěný program smt.exe se zápisem do souboru v OS DOS

 

  vagnervlastimil@seznam.cz