MĚŘENÍ KMITOČTU ROZVODNÉ SÍTĚ POČÍTAČEM PC

Vágner Vlastimil

         Přípravek umožňuje měřit kmitočet sítě nahradil původní přípravek vyrobený dříve pro stejné účely,na převod bezpečného napětí je využito transformátoru bez usměrňovače.

 

Popis přípravku

         Schéma zapojení přípravku je na obrázku č.1,pro větší bezpečnost sériového portu počítače PC je na straně střídavého napětí 6V~ použit optočlen PC817 s pevností odděleného vstupu/výstupu 5 KV,na transformaci ze síťového napětí 240V~  je použit transformátor TR1 který transformuje napětí 240V~ na napětí 6V~.Transformátor je odjištěn na primární straně pojistkou PO1 o hodnotě 0.032A,transformované napětí 6V~ je přivedeno na kondenzátor C1 který snižuje napětí 6V~ na hodnotu 2V~. a proud 0.002A.Toto napětí je přivedeno na katodu Led diody D1 a na anodu led diody v optočlenu PC 817, v kladné půlvlně síťového napětí svítí dioda v optočlenu PC 817 a v záporné půlvlně led dioda D1.Anoda led diody D1 a katoda led diody v optočlenu jsou připojeny na rezistor R1 který omezuje proudovou špičku při připojení na síť.Kolektor tranzistoru v optočlenu je zapojen na vývod rezistoru R2 druhý vývod rezistoru R2 je připojen na katodu diody D2,anoda diody D2 je připojena na výstup DTR počítače PC.Emitor tranzistoru v optočlenu je připojen na rezistor R3 v tomto místě je připojen i vstup CTS do počítače PC druhý vývod rezistoru R3 je připojen na GND počítače PC,rezistory R2 a R3 omezují proud tekoucí z výstupu DTR proti GND a dále do vstupu CTS.Vstup CTS snímá kladné impulsy při vodivém stavu tranzistoru v optočlenu,tento tranzistor je vodivý při průchodu kladné půlvlny diodou v optočlenu.POKUD MÁME TRANSFORMÁTOR NA JINÉ SEKUNDÉRNÍ NAPĚTÍ NAPŘÍKLAD 8V~,10V~  MAX 12V~ MUSÍME PŘEPOČÍTAT HODNOTU KONDENZÁTORU C1 tak aby na led diodě D1 a tím i na led diodě v optočlenu bylo napětí 2V a protékal proud 0.002A

 

Popis programu

         Program je umístěn v adresáři MĚŘENÍ a má název sít.exe pod OS Windows 95/98 jde spustit z příkazové řádky nebo po zapnutí počítače klávesou F8 zvolíme pouze OS DOS,pod Windows 2000 XP/NT jde spustit pouze z příkazové řádky pokud jsou Windows řádně nainstalovány.Po spuštění programu zvolíme port kde je připojen přípravek ten volíme stiskem klávesy 1 až 4,stiskem klávesy 1 volíme port COM 1,stiskem kláves2 volíme COM 2 atd.,po volbě portu se již zobrazuje měřený kmitočet program ukončíme stiskem klávesy MEZERNÍK.

 

         !!!!! PŘI JAKÉKOLIV MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM MUSÍ BÝT VSTUPNÍ  STRANA NAPĚTÍ 240V~   TRANSFORMÁTORU TR1 ZAKRYTA PROTI DOTYKU !!!!

 

         Seznam součástek : Rezistory R1….100 Ohmů,  R2….4K7,  R3….10K,

         Diody  D1 Led dioda 2V/0.002A průměr 2mm, D2…KA 201,(KA261)

         Kondenzátor C1….3u3 Polyesterový TYP MKT206(TC206),  

         Transformátor TR1 240V/6V~, pojistka…PP5 F32mA rychlá

   Optočlen PC 817,konektor dle použitého sériového portu + kryt,kabel 3x 0.15 5M nebo jiný

 

                           Obr

     

    Další informace :

    vagnervlastimil@seznam.cz

    Tel.: +420 607 405 007