PC A PICAXE 08M2 III

Vágner Vlastimil

    K výrobě a používání přípravku na měření kmitočtu s využitím mikroprocesoru PICAXE 08M2 jsem přistoupil když používaná redukce USB/COM s počítačem kde je pouze USB někdy kmitočet měří a někdy ne. Přípravek je možné používat i s PC vybaveným COM portem. Zapojení ani program si v žádném případě nekladou za cíl konkurovat továrním zapojením modulů s PICAXE ani programům, může posloužit pro inspiraci při vlastních pokusech. Volba na využití zobrazování naměřené hodnoty na PC je z důvodu snadného a hlavně občasného měření kmitočtu.

 

POPIS PŘÍPRAVKU

    Přípravek zapojený dle schématu na obr.č.01 je napájeny napětím 5V DC, toto napětí je stabilizováno IO 78L05 který postačuje, (schéma zapojení stabilizace s IO 78L05 je dle továrního zapojení vstup a výstup IO 78L05 je proti rozkmitání blokován  keramickými kondenzátory 100nF, „pozor v návrhu DPS v EAGLU je označen jako 78L18“. Vstup mikroprocesoru bez osazení vstupního děliče který je čistě individuální záležitostí pro konkrétní měření, dovoluje měřit vstupní kmitočet v rozsahu napájecího napětí mikroprocesoru v úrovni TTL a maximální měřitelný kmitočet bez použití předděličky je do 10Khz viz popis v [1].

    Jde o základní zapojení mikroprocesoru PICAXE 08M2 na programování a měření, modul je osazený JUMPEREM JP1 kterým se propojuje programovací vstup mikroprocesoru 08M2 označený „2“. Při programování mikroprocesoru se propojí vstupy na JP1 č.1 a 2 které umožní nahrání programu do mikroprocesoru z PC, po naprogramování se přepojí propojka na JP1 na pozice 2 a 3, vstup č.2 mikroprocesoru je pak trvale připojený přes rezistory 22K a 10K na záporný napájecí pól (-) „PŘI VLASTNÍM MĚŘENÍ FREKVENCE NESMÍ BÝT VÝVOD Č.2 IO PICAXE PŘIPOJEN NA VÝSTUP POČÍTAČE TXD“, označení PINŮ PICAXE je převzato z  dokumentace popsané v [1]. Pro měření kmitočtu a zobrazování hodnoty na monitoru PC je do mikroprocesoru je nahrán program kmitočet.bas. PROGRAM PRO PC I PRO PICAXE JE URČEN PRO ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ TI KDOŽ PROGRAMUJÍ SI URČITĚ NAPÍŠÍ SVOJE VLASTNÍ PROGRAMY DLE SVOJÍ POTŘEBY I PRO ZNAKOVÝ LCD DISPLEJ. V adresáři PROGRAMY JE ADRESÁŘ EAGLE kde je podadresář PICAXE s návrhem DPS pro popsané zapojení dle Obr.č.01 v eaglu není zakreslen JUMPER JP1 jde o základní zapojení.

 

               

                                                          

POPIS PROGRAMU PRO PC

    Program je umístěny v ADRESÁŘI „PROGRAMY“ program má název FREKVENCE V.01, program je napsány ve VB6 jde o jednoduchý program.

    POPIS PROGRAMU FREKVENCE V.01 : Po spuštění programu jako první zvolíme sériový port, po volbě portu zvolíme komunikační rychlost TUTO MUSÍME ZVOLIT SHODNOU S RYCHLOSTÍ ZADANOU V MIKROPROCESORU ZDE VOLÍME RYCHLOST 4800Bd, POKUD BY SE ZADALA JINÁ RYCHLOST PROGRAM BY ZOBRAZOVAL NAMĚŘENÉ BLUDY!!!. Po volbě komunikační rychlosti klikneme na tlačítko SPUŠTĚNÍ MĚŘENÍ a program již zobrazuje naměřenou hodnotu kmitočtu. Měření přerušíme kliknutím na tlačítko STOP MĚŘENÍ, program můžeme ukončit kliknutím na tlačítko UKONČIT PROGRAM NEBO KLIKNUTÍM NA „X“. Program pro mikroprocesor PICAXE je v adresáři „PICAXE“.   

 

                    Hotový přípravek                  

 

    

                  Volba komunikační rychlosti

 

             Testování programů na PC s redukcí USB/COM

 

          Použitý zdroj signálu na testování

 

 

 

                    Spuštěné měření kmitočtu

          

                                 

              

                    

                    

 

      

                  Spuštěné měření kmitočtu    

 

     Použité prameny :

     [1] Praktická Elektronika A-Rádio 05/2012 – 01/2013

     Burkhart Kainka Elektronika s podporou PC Visual Basic v praxi

     Martin Kvoch TurboPascal7

     vagnervlastimil@seznam.cz